Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang 06 tháng đầu năm 2019 và những hạn chế cần khắc phục

Thực hiện Luật Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; chương trình hoạt động của HĐND huyện Bắc Quang năm 2019, trong 06 tháng qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Bắc Quang đã chủ động, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ năm 2019 với những kết quả đáng khích lệ.
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm tra cho Thường trực, các ban HĐND cấp xã, thị trấn do Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Quang phối hợp tổ chức.
 Trọng tâm là, trong 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã bám sát vào sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND tỉnh, tuân thủ những quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên và các nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND huyện được đổi mới đi vào nề nếp; các phiên họp Thường trực HĐND được duy trì 01 lần/tháng đảm bảo đúng theo quy định của luật; các hội nghị luôn được chuẩn bị chu đáo; các hoạt động của Thường trực, các Ban được cụ thể hóa qua từng tháng, tạo sự chủ động trong công việc cho các cơ quan, đơn vị liên quan; hoạt động khảo sát, giám sát được thực hiện đúng theo nghị quyết đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thẩm quyền; các đề xuất kiến nghị sau khảo sát, giám sát đi vào thực tiễn góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định và đổi mới (phối hợp tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại trung tâm huyện), tích cực tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú; tổ chức tốt công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, tiếp nhận và xứ lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; công tác tham mưu, phục vụ cho hoạt động Thường trực HĐND huyện theo nhiệm vụ, quyền hạn được Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức đoàn đại biểu của HĐND huyện đi thăm quan và trao đổi và học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại một số tỉnh phía Nam; tiếp, đón làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác HĐND với đoàn đại biểu HĐND huyện Than Uyên, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu; tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nhân các ngày lễ, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp ủy huyện.
 Hai ban của HĐND huyện đã chủ động và tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc theo kế hoạch, tham dự tiếp xúc cử tri trực tuyến 02 cấp tỉnh, huyện; tham gia đối thoại cùng Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã, thị trấn; tham gia đầy đủ các phiên họp Thường trực HĐND, phiên họp thành viên UBND huyện, các ngành liên quan khi được mời dự; dự Hội nghị giao ban tổng kết Hội đồng nhân dân 02 cấp huyện, xã năm 2018; dự hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2019; phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp xã” cho 23 xã thị trấn; tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện; thực hiện tiếp công dân, giám sát theo tổ tại địa bàn ứng cử; tổ chức họp, thẩm tra các văn bản theo quy đinh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công; xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm Ban pháp chế HĐND huyện đã thực hiện xong 03 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát công tác thi hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn 1 số xã, thị trấn; 02 cuộc giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, nội dung, hình thức và phương pháp giám sát được đổi mới. Sau giám sát đã ban hành báo cáo kết quả giám sát đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành. Báo cáo giám sát đánh giá ưu, nhược điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó có các kiến nghị đã được cơ quan, đơn vị tiếp thu và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả. Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí “Thôn điển hình về phát triển kinh tế” năm 2018, tại 09 thôn thuộc 06 xã, thị trấn: Hùng An, Bằng Hành, Việt Vinh, Tân Quang, Tân Thành và Thị trấn Việt Quang. Sau giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội đã thống nhất ban hàng báo cáo kết quả sau giám sát, đồng thời, kiến nghị 05 nội dung đối với cấp huyện cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện cũng được duy trì cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của Luật. Trong 06 tháng đầu năm, có 8/8 Tổ đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện; có 8/8 Tổ đại biểu đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; có 3/8 Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch và triển khai tiếp công dân tại địa bàn ứng cử (Tổ 2, Tổ 4, Tổ 8) với 08 cuộc tiếp công dân tại địa bàn 07 xã và tiếp nhận được 09 lượt công dân. Kết thúc các buổi tiếp công dân các Tổ đại biểu đã đề nghị với UBND các xã, thị trấn khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: (1) Việc thu thập thông tin phục vụ cho công tác giám sát, khảo sát còn hạn chế, chủ yếu giám sát, khảo sát qua báo cáo do đó chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND chưa đạt yêu cầu đề ra; (2) Công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát chưa thường xuyên nên kết quả giải quyết, thực hiện các kiến nghị còn thấp; (3) Việc tổ chức Tiếp công dân của một số Tổ đại biểu còn hạn chế, chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân theo thời gian quy định, một số Tổ đại biểu chưa tổ chức triển khai giám sát theo kế hoạch đề ra; công tác thông tin báo cáo còn hạn chế, đa số các Tổ đại biểu chưa thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo để phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện; (4) Đa số các đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm chưa giành nhiều thời gian để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND nên còn có những hạn chế nhất định./.
B.T.T