Kết quả bước đầu 02 năm thực hiện Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 08/02/2018 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Huyện ủy Bắc Quang đã xây dựng Đề án và ban hành quyết định thực hiện hợp nhất 04 cơ quan thành 02 cơ quan, qua đó đã giảm được 2 cấp trưởng (Trưởng phòng Nội vụ và Chánh Thanh tra huyện) và 02 cấp phó (thuộc cơ quan Ban Tổ chức - Nội vụ). Các cơ quan, đơn vị được hợp nhất hiện nay đã sắp xếp tinh gọn, khoa học, phù hợp với điều kiện chung của huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tạo được sự thống nhất trong giải quyết công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí, giao nhiệm vụ theo vị trí việc làm, phù hợp với khả năng, năng lực, trình độ chuyên môn. Đối với việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo xây dựng xong dự thảo Đề án sáp nhập theo hướng dẫn. Việc hợp nhất Trung tâm Y tế,  Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế, huyện cũng đã có văn bản tham gia ý kiến vào hướng dẫn triển khai thực hiện việc sáp nhập 03 cơ quan nêu trên; sáp nhập 08 Ban Chỉ đạo thành 03 Ban Chỉ đạo bao gồm: Sáp nhập 02 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin huyện Bắc Quang. Sáp nhập 03 Ban Chỉ đạo gồm: Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Ban Chỉ đạo chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa thành: Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa huyện Bắc Quang. Sáp nhập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo Đề án “Thôn Tự chủ - Tự quản”, Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Bắc Quang thành: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Quang. Sáp nhập Bộ phận công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng với Bộ phận Thường trực về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XI) thành: Bộ phận Thường trực về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 04.
 

Thường trực Huyện ủy Bắc Quang trao quyết định thành lập Đảng bộ khối các cơ quan của huyện.  
 
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 13/7/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch số 2833/KH-UBND ngày 18/7/2018, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án đề xuất sáp nhập đối với các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn huyện. Cụ thể đối với xã, thị trấn: Có 13 xã và 01 thị trấn (Việt Quang) không thuộc diện sáp nhập; có 08 xã và 01 thị trấn (Vĩnh Tuy) không đủ điều kiện theo quy định thuộc diện phải sáp nhập. Đối với thôn, tổ dân phố: Toàn huyện có 236 thôn, tổ dân phố (Có 217 thôn và 19 tổ dân phố), trong đó, số thôn, tổ dân phố dự kiến sáp nhập là 49 thôn, tổ dân phố (có 32 thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện và có 17 thôn, tổ dân phố đủ điều kiện nhưng vẫn đề nghị sáp nhập - do sắp xếp lại để phù hợp và tạo điều kiện tốt hơn cho công tác quản lý và sinh hoạt của nhân dân). Số thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập sẽ giảm 19 thôn, tổ dân phố (trong đó 18 thôn và 01 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện nhưng không thể sáp nhập có 36 thôn, tổ dân phố (do khoảng cách địa lý xa với thôn liền kề, nếu sáp nhập sẽ rất khó khăn trong công tác quản lý và tham gia hoạt động của nhân dân). Hiện nay, huyện đã xây dựng và trình UBND tỉnh cho thực hiện đề án thí điểm sáp nhập tổ dân phố Tân Long với tổ dân phố Bình Long thuộc thị trấn Vĩnh Tuy thành tổ dân phố Tân Bình và sáp nhập thôn Tân Thành với thôn Minh Tân xã Quang Minh thành thôn Minh Tân (hiện nay UBND tỉnh chưa có quyết định sáp nhập). 
 
Cùng với đó, Huyện đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại 35 cơ quan, đơn vị, giảm được 16 cơ quan, đơn vị, như: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Du lịch với Đài TT&TH thành Trung tâm Văn hóa, thông tin và Du lịch; Sáp nhập Trung tâm dịch vụ vệ sinh và môi trường với Trung tâm cấp thoát nước thành Trung tâm Dịch vụ công cộng - Môi trường và cấp thoát nước; thành lập Trung tâm dịch vụ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về nông lâm nghiệp trên cơ sở đổi tên bổ sung nhiệm vụ của Trạm Khuyến nông; thành lập trường THCS Lương Thế Vinh trên cơ sở giải thể trường THCS Tân Hùng; thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang, trên cơ sở đổi tên bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm GDTX huyện; sáp nhập 23 đơn vị trường học thành 11 đơn vị trường học; sáp nhập Trường THCS Liên Hiệp với Trường THPT Liên Hiệp chuyển giao về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với Trường Trung cấp nghề dân tộc Nội trú Bắc Quang thành Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang chuyển giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Nhằm kiện toàn sắp xếp lại mô hình của các chi bộ khối cơ quan, đơn vị để đảm bảo sự thống nhất chung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên, chi Hội Cựu chiến binh…), Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương xây dựng Đề án và thành lập 04 Đảng bộ khối, gồm: Đảng bộ Khối Đảng, đoàn thể huyện; Đảng bộ Khối Nội chính, Đảng bộ Khối Văn hóa - Xã hội, Đảng bộ Khối Kinh tế. Kết quả sau một thời gian đi vào hoạt động vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đã toàn diện và nâng cao hơn, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên tại các chi bộ, các cơ quan, đơn vị trong khối, tạo động lực mới trong công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với việc sáp nhập Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ huyện; Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện: Số kinh phí giảm được là 190 triệu đồng/năm; đối với việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp số kinh phí giảm là 197 triệu đồng/năm; Số kinh phí giảm khi thực hiện ghép các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, kinh phí giảm 04 tỷ đồng.

Sau khi các cơ quan đơn vị sáp nhập và tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân bổ đúng chỉ tiêu, đúng vị trí việc làm, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm trong công việc; sau khi sáp nhập, tổ chức lại, số lượng cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị đã giảm 32 người để bổ sung lực lượng làm công tác chuyên môn tại các bộ phận, cụ thể: các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đã giảm được 08 người trong đó: cấp trưởng là 04 người, cấp phó là 04 người; các đơn vị trường học đã giảm được 24 người, trong đó: Hiệu trưởng giảm 11 người, Phó hiệu trưởng giảm 13 người.
 L.T.D