Huyện Yên Minh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được huyện Yên Minh triển khai tới các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện; với tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.
Ảnh minh họa
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày Chủ nhật (tức ngày 22/5/2016). Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang, huyện Yên Minh đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến thời điểm này, huyện Yên Minh đã thành lập xong Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 15 thành viên; trên cơ sở đó, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử huyện phụ trách theo từng nội dung công việc, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Có 4 tiểu ban phục vụ bầu cử đã được thành lập, gồm: Tiểu ban phụ trách công tác tuyên truyền; Tiểu ban phụ trách công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban phụ trách công tác tài chính - hậu cần và Tiểu ban phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Việc thành lập ủy ban bầu cử tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện cũng đã hoàn thành và đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo; trong đó, có khâu quan trọng là hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Đến thời điểm này, cấp huyện và 18 xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử viên HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả hiệp thương đã được gửi tới Ủy ban MTTQ cùng cấp để phân bổ cho các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Cùng với đó, huyện Yên Minh cũng đã công bố 9 đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số người trong danh sách ứng cử là 66 người và số người được bầu là 40 Đại biểu.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5/2016 đang được triển khai đồng bộ và gắn với trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là giúp cho mọi người dân, những người trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu trước tiên phải hiểu, nắm vững Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình, từ đó trực tiếp đi bầu với tỷ lệ cao. Với mục đích đó, ngày 29/2/2016, Huyện ủy Yên Minh đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nắm được.
 Hoàng Thơm