Huyện Yên Minh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Minh đã chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa Đề án nhằm tái cơ cấu lại sản xuất, chuyển phát triển nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; gia tăng giá trị ngành, nâng cao thu nhập cho người dân; qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Người dân tích cực vay vốn để xây dựng chuồng trại, phát triển trâu, bò hàng hóa
Giai đoạn 2016-2021, với quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện là tập trung nguồn lực để triển khai trọng điểm về phát triển lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh; UBND huyện Yên Minh đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn triển khai cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đăng ký vay vốn phát triển chăn nuôi theo nông hộ, gia trại và trang trại. Tính đến đầu tháng 6/2016, toàn huyện có 1.537 hộ đăng ký vay vốn phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi ong mật và xây dựng chuồng trại chăn nuôi gắn với xử lý nước thải, với tổng nhu cầu kinh phí vay là 110.012 triệu đồng; hiện nay, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định được 432 hộ tại 7 xã, thị trấn. Ngoài ra, còn đẩy mạnh việc thực hiện thụ tinh nhân tạo cho đàn bò và chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cỏ để phát triển trâu, bò hàng hóa. Đến nay, toàn huyện có 12.552 con trâu (đạt 100,2 % KH), 20.360 con bò (đạt 83,6 % KH), 3.208 tổ ong (đạt 97,2 % KH). Về lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, ưu tiên các sản phẩm hàng hóa thế mạnh của địa phương; trong 5 tháng đầu năm, đã trồng mới được 41,75 ha cây ăn quả, gồm các loại cây như: cây hồng không hạt (30,52 ha) và các cây ăn quả khác (lê, xoài, đào, mận..), cùng với đó, huyện đã phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm hồng không hạt Na Khê. Về nâng cao năng lực tập thể, huyện đã thành lập Tổ tư vấn cấp huyện để hướng dẫn các HTX trên địa bàn chuyển đổi hoạt động theo Luật mới năm 2012; tổ chức kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động đối với 83 tổ hợp tác sản xuất thôn bản và 7 nhóm sở thích tại các xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng 1 hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp thôn Cốc Cai - xã Mậu Duệ hoạt động theo mô hình HTX thôn Trang, xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch về lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 như: phương án phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa gắn với mở rộng thị trường tiêu thu, giai đoạn 2016-2020; phương án phát triển cây dược liệu, giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2030; phương án xây dựng xã Hữu Vinh phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chuyển đổi đất lúa sang trồng rau tại thị trấn...

Xác định cơ giới hóa là một khâu then chốt trong thực hiện tái cơ cấu, huyện đã lựa chọn xã Bạch Đích là xã điểm thực hiện cơ giới hóa; tính đến cuối tháng 5/2016, tổng số cá nhân, hợp tác xã đăng ký mua thiết bị, máy móc là 695 cái (chủ yếu là máy cày và máy phay đất), với nhu cầu vay vốn trên 9,4 tỷ đồng.

Mặc dù với thời gian triển khai ngắn, còn một số khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia hưởng ứng tích cực từ phía người dân; huyện Yên Minh đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững./.
Hoàng Thơm