Hội Nông dân xã Đường Thượng huyện Yên Minh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Trong 4 năm về đây Hội Nông dân xã Đường Thượng huyện Yên Minh đã tuyên truyền, vận động khuyến khích nông dân tận dụng tiềm năng đất đai để chuyển đổi diện đất trồng ngô sang trổng cỏ làm thức ăn chăn nuôi gia súc, tổ chức xây dựng một số mô hình chăn nuôi. Tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12 /2015, của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 

 
Hội Nông dân xã Đường Thượng đã triển khai các mô hình nuôi bò vỗ béo mang lại nguồn thu nhập cao cho hội viên; định hướng trong phát triển chăn nuôi trong 4 thôn vùng thấp có lợi thế về đất đai màu mỡ, thuận tiện vận chuyển. Để xây dựng mô hình nuôi vỗ béo bò hàng hóa, trong thời gian qua đã có nhiều hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả, tạo thu nhập cao cho gia đình. Nổi bật trong phong trào phát triển chăn nuôi bò vỗ béo trên địa bàn xã là thôn Sảng Pả 1, 2  nằm ở trung tâm xã có chợ thương mại giao lưu buôn bán hàng hóa, và thuận lợi trong công tác tổ chức tuyên truyền, vận động cùng với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của các phòng ban chuyên môn của huyện Yên Minh và được người dân tích cực tham gia chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ, mở rộng chăn nuôi. Các ngành, đoàn thể xã tăng cường mở lớp học nghề ngắn hạn, lớp tập huấn về kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, hướng dẫn hội viên chế biến và dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Từ việc tổ chức chăn nuôi bò vỗ béo đã giúp cho nhiều hội viên nghèo thoát nghèo. Điển hình như hội viên Vàng Mí Phứ thôn Sảng Pả 2, Vàng Mí Lềnh, Vừ Mí Chí thôn Sảng Pả1 đã có thu nhập bình quân mỗi năm từ 40 đến 60 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí. Từ được vay vốn hỗ trợ lãi suất Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh và chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh của huyện, 3 hội viên đã chuyển đổi gần 3 ha đất trồng ngô sang trồng cỏ và mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Ngoài 3 hội viên trên còn có nhiều hội viên đang đầu tư vốn mở chăn nuôi vỗ béo tạo thêm thu nhập.

Nhằm phát huy hiệu quả do chăn nuôi bò vỗ béo mang lại, Hội Nông dân xã Đường Thượng tiếp tục truyên truyền vận động hội viên nông dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi, chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Vận động hội viên nông dân vay vốn theo Nghị quyết số: 29/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh tỉnh Hà Giang. Nhân rộng mô hình vỗ béo bò ra các thôn khác có tiềm năng đất đai mở rộng diện tích cỏ từ  112 ha hiện có lên 150 ha để tăng đàn bò 1.603 con lên 2000 con, vận động mỗi một hội viên nông dân phải nuôi 2-5 con bò vỗ béo trở lên.
Giàng Mí Chư