Hiệu quả trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc

Từ khi triển khai Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, thời gian qua, hoạt động của HĐND huyện Mèo Vạc đã không ngừng đổi mới, chất lượng được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND cấp huyện, xã, nhất là việc triển khai các hoạt động giám sát trên địa bàn.
Đ/c Thào Mí Sính -  Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát phổ biến giáo dục pháp luật
Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó đặt ra cho HĐND huyện Mèo Vạc trách nhiệm lớn lao, đồng thời, là yêu cầu đổi mới để đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ điều đó, HĐND huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang đã triển khai chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, giám sát thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong thời gian qua hoạt động của HĐND huyện Mèo Vạc đã có những chuyển biến tích cực từ việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tổ chức điều hành kỳ họp, tiếp xúc cử tri, đặc biệt là hoạt động giám sát của HĐND huyện được nâng cao. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện đã triển khai 11 cuộc giám sát tập trung vào những nội dung quan trọng, thiết thực, liên quan mật thiết đến người dân cụ thể: Giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình 135; công tác triển khai xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ giống, vật nuôi trong năm 2013; việc chi trả tiền cho người dân từ các chương trình hỗ trợ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tại các đơn vị trường học... Trong quá trình giám sát, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã thực hiện đúng quy định của luật như: Thành lập đoàn giám sát, thông báo kế hoạch nội dung giám sát đến đơn vị được giám sát. Kết thúc đợt giám sát đều có thông báo kết luận và kiến nghị những biện pháp khắc phục theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND các cấp.  Thông qua giám sát đã phát hiện những nhân tố tích cực để tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời, chỉ rõ những việc chưa được thực hiện tốt để có hướng xử lý. Qua đó chất lượng giám sát của HĐND đã có những bước tiến bộ thể hiện qua việc chấm điểm đề án thực hiện nâng cao chất lượng của HĐND xã, thị trấn.

Về thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã”, sau gần hai năm thực hiện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Quá trình thực hiện, Thường trực HĐND cấp xã đã bám sát vào nội dung của Đề án như xây dựng kế hoạch giám sát; Quyết định thành lập các Đoàn giám sát; Thông báo kết luận giám sát; đề cương tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; xây dựng nội dung chương trình kỳ họp, chuẩn bị các Báo cáo; tờ trình dự thảo Nghị quyết... Trước và sau kỳ họp, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đều có văn bản đôn đốc đại biểu HĐND thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để thông báo đến với cử tri thời gian, nội dung dự kiến tổ chức kỳ họp và cũng như kết quả các kỳ họp; tuyên truyền vận động cử tri tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế ‑ xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết đã đề ra. Có thể thấy mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song việc triển khai đề án về nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND đã có hiệu quả nhất định. Qua đó, đưa hoạt động của HĐND các cấp ngày càng đổi mới và có chất lượng, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện. Đồng thời, nâng cao vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả: Minh Chuyên - Minh Huệ