HĐND huyện Bắc Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức Kỳ họp thứ 9

Ngày 16 tháng 7 năm 2014, HĐND huyện Bắc Quang khóa XIX (nhiệm kỳ 2011 – 2016), đã tiến hành kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Toàn cảnh kỳ họp
Tại Kỳ họp các đại biểu đã nghe 15 Báo cáo, 03 Tờ trình của HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các ngành có liên quan. Đồng thời, biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết trong đó, có 02 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ (miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện Bắc Quang do luân chuyển công tác)…

Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thống nhất nhận định: Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, huyện Bắc Quang đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm đạt trên 23.500 tấn. Thu ngân sách đạt trên 60 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt trên 900 tỷ đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Các chính sách đối với người có công, người nghèo được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho 725 lao động. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục trên cơ sở thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả 3 lĩnh vực trọng tâm mang tính đột phá với 09 nhiệm vụ và 18 giải pháp mà Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 25 (họp ngày 07 tháng 7 năm 2014) đã xác định. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: Lương Tiến Dũng