HĐND huyện Bắc Quang giám sát công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Bắc Quang

Chiều ngày 31.8.2017, Đoàn giám sát của HĐND huyện Bắc Quang do đồng chí Hoàng Quang Phùng, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang làm Trưởng đoàn đã giám sát về kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khởi công mới và quản lý, vận hành khai thác các công trình sau đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 – 2017. Tham gia buổi giám sát có Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện.
HĐND huyện Bắc Quang giám sát công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Bắc Quang
Trong giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn Bắc Quang có tổng  83 dự án công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng các nguồn vốn được bố trí đầu tư trên 461 tỷ đồng. Trong đó số các công trình được khởi công xây dựng mới qua các năm là 248 công trình, công trình chuyển tiếp 63 công trình, công trình hoàn thành quyết toán 220 công trình, công trình hoàn thành chưa quyết toán 37 công trình. Chủ yếu là các công trình như; Đường giao thông nông thôn, điện chiếu sáng đô thị, công trình thủy lợi, xây mới trưởng học và sửa chữa lớp học….. Công tác kiển tra, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện các công trình trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, song bên cạnh đó qua giám sát của các tổ đại biểu HĐND huyện tại cơ sở cho thấy việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn Bắc Quang giai đoạn 2015 – 2017, công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng do xã làm chủ đầu tư và công tác quản lý, khai thác sử dụng công trình sau đầu tư còn nhiều mặt hạn chế, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, thường xuyên; việc truy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm, một số công trinh xuống cấp rất nhanh, việc quản lý các công trình dự án còn  mặt hạn chế….

Kết luận buổi làm việc, đồng chí  Hoàng Quang Phùng, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:  Để quản lý hiệu quả các công trình XDCB trên địa bàn huyện, trong thời gian tới đề nghị UBND huyện cần rà soát các quyết định quyết toán; đánh giá lại tình hình XDCB trong toàn huyện, rà soát lại tình hình nợ đọng XDCB tại các xã, thị trấn từ đó có phương án hiệu quả để hướng dẫn các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ quản lý đầu tư XDCB cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Phổ biến các văn bản, quy định mới của pháp luật trong đầu tư nhằm tránh tình trạng sai sót; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động đầu tư. Thực hiện tốt việc quản lý dự án, sử dụng vốn đầu tư công theo luật, tiếp tục thực hiện việc giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2017. theo đúng danh mục, mức vốn được giao cho các chủ đầu tư, phấn đấu hoành thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao./.
   Hoàng Khá