Bắc Quang với quyết tâm chính trị xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 8 đã thành công tốt đẹp. Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang trong 05 năm tới đã được Đại hội xác định, đó là: xây dựng huyện Bắc Quang thành huyện nông thôn mới. Đây không những là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Đại hội mà còn là nhiệm vụ cao cả có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Đảng bộ huyện Bắc Quang trong nhiệm kỳ này.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Bắc Quang thành Huyện nông thôn mới.
Báo cáo chính trị trình Đại hội XXII, cho thấy: giai đoạn 2015 – 2020, công tác xoá nghèo của huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ - hiện chỉ còn khoảng xấp xỉ 4,1%, tương đương khoảng 1.100 hộ; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên đáng kể 46,76%, tương đương 13.332 hộ; số hộ trung bình có 11.499 hộ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,2 triệu đồng năm 2020. Tổng đầu tư xã hội trong 05 năm, đạt 333.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt trên 165 tỷ đồng. Đặc biệt, trong những năm qua, huyện Bắc Quang đã huy động được trên 251 tỷ đồng, nhân dân trong huyện góp trên 233 ngàn ngày công lao động, tương đương 155 tỷ đồng. Nhà nước và nhân dân cùng làm đã hoàn thành 282.340 km đường giao thông. Đầu tư xây mới 171 nhà lớp học; sửa chữa, nâng cấp 171 công trình nhà lớp học, 07 khu liên hợp thể thao văn hoá, 111 nhà lưu trú cho học sinh, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa... Đến cuối năm 2020, Bắc Quang sẽ có thêm xã Tiên Kiều về đích nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9/23 xã, thị trấn. Còn lại là 12 xã đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên.

Một trong những vấn đề đặt ra tại Đại hội XXII, được đại biểu dự Đại hội cũng như đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm nhất, đó là: làm gì và làm như thế nào? để trong 05 năm tới, huyện Bắc Quang sẽ về đích “Huyện nông thôn mới”.  Đây là một trong những những mục tiêu rất lớn và cũng rất khó thực hiện. Bởi vì, để về đích Huyện nông thôn mới, thì phải huy động được trên 500 tỷ đồng để đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó, thách thức lớn nhất đối với huyện Bắc Quang trong thời gian tới chính là nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nếu không có sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cùng với đó, để đạt mục tiêu đã xác định, ngoài sự đầu tư của nhà nước, thì việc huy động nguồn lực từ nhân dân và các tổ chức kinh tế - xã hội khác là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. 

Để đạt được mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định, thiết nghĩ, cùng với việc chỉ đạo Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới của huyện và các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành việc rà soát, xây dựng phương án, lộ trình cho từng xã, còn phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân thấu hiểu chủ trương, chính sách, cách làm, nắm bắt được thứ tự ưu tiên của từng công việc cụ thể trên cơ sở đó huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các hạng mục theo phân kỳ - theo từng năm. Công tác tuyên truyền, vận động cũng phải hết sức cụ thể sao cho mọi người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, làm cho mỗi người dân đều thấu hiểu: Mục tiêu cao cả nhất của xây dựng Huyện nông thôn mới không có gì khác hơn, đó chính là đem lại đời sống vật chất ngày càng no ấm và đời sống tinh thần ngày càng phong phú cho người dân.

Với sự quyết tâm chính trị cao, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, bên cạnh sự ủng hộ, đầu tư của nhà nước thì, sức dân, nguồn lực trong dân, những việc làm vì nhân dân chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công mục tiêu của Đại hội lần thứ XXII: xây dựng huyện Bắc Quang thành Huyện nông thôn mới vào năm 2025 gắn với phát triển đô thị. Đây cũng chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để đến 2030 là huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đến năm 2045 là đô thị cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Giang.
 L.T.D