Huyện Bắc Mê tổng kết hoạt động HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 03/3 vừa qua, HĐND huyện Bắc Mê đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND hai cấp (cấp huyện và xã) nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp trong thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động HĐND 2 cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ảnh nguồn: bacme.hagiang.gov.vn
Nhiệm kỳ 2016,2021, HĐND hai cấp huyện Bắc Mê có tổng số 370 đại biểu (cấp huyện 33 đại biểu; cấp xã 337 đại biểu). Đến cuối nhiệm kỳ, do biến động về công tác tổ chức và những lý do khách quan khác, số đại biểu HĐND hai cấp còn 305 đại biểu (cấp huyện 27 đại biểu; cấp xã 278 đại biểu).

Trong nhiệm kỳ, HĐND hai cấp đã tổ chức thành công 179 kỳ họp (trong đó cấp huyện tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 89 nghị quyết; cấp xã tổ chức 176 kỳ họp, ban hành 665 nghị quyết). Nhìn chung các nghị quyết của HĐND được xây dựng đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; nội dung các nghị quyết đều bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, vì vậy có tính khả thi cao, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt vai trò hoạt động của các Ban HĐND đã được nâng cao thông qua công tác thẩm tra, phản biện các vấn đề được trình ra các kỳ họp nhằm giúp cho các địa biểu có cơ sở thảo luận, quyết định.

Về thực hiện chức năng giám sát, HĐND hai cấp đã thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát tại các kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp và và tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề với tổng số 302 cuộc, trong đó cấp huyện tổ chức 48 cuộc và cấp xã 254 cuộc. Chất lượng hoạt động giám sát đã từng bước được nâng lên rõ rệt; triển khai bài bản, khoa học. Việc lựa chọn nội dung giám sát đảm bảo trúng, đúng những những vấn đề quan trọng, nổi cộm và có nhiều bức xúc trong cử tri và Nhân dân. Qua các cuộc giám sát của HĐND hai cấp đã có 635 kiến nghị (cấp huyện 272 kiến nghị; cấp xã 363 kiến nghị) gửi đến đối tượng giám sát và các cấp, các ngành để giải quyết theo  chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Một số vấn đề bất cập, tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu thực hiện chất vấn ngay tại các kỳ họp HĐND; bên cạnh đó, HĐND cũng thực hiện tốt các cuộc tái giám sát với tổng số 8 cuộc (Cấp huyện 3 cuộc tái giám sát, cấp xã 5 cuộc) liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chức năng quyết định và giám sát, HĐND hai cấp cũng đã phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 2.837 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND hai cấp tiếp thu, phản ánh đề các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền, tỏng đó có 2.445 kiến nghị được giải quyết, trả lời dứt điểm; các kiến nghị khác chủ yếu liên quan đến đề nghị đầu tư xây dựng và do nguồn vốn của huyện còn khó khăn, vì vậy các công trình cần được bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên nên chưa được giải quyết xong. 435 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (cấp huyện 32 đơn; cấp xã 313 đơn) đã được tiếp nhận, xử lý, chuyển các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền. Hiện còn 6 đơn đang tiếp tục giải quyết.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ, hoạt động của HĐND hai cấp luôn đảm bảo tính dân chủ, kỷ cương, có sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ VN cùng cấp và các cơ quan tư pháp. Phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, cải tiến; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đó là: Đối với HĐND cấp huyện, do biến động về công tác tổ chức, có sự thay đổi về nhân sự trong Thường trực HĐND, hai Ban HĐND nên có nhiệm vụ, có lúc, có việc triển khai chưa kịp thời; một số đại biểu còn có tâm lý rụt rè, ngại va chạm, chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, chất vấn; việc đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Đối với cấp xã, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND một số nơi còn mang tính hình thức; chưa tập trung nghiên cứu, đề xuất giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; một số nghị quyết của HĐND ban hành không có tính khả thi cao, nội dung nghị quyết còn mang tính hình thức, hợp lý hóa… hoạt động giám sát ở một số nơi còn mang tình hình thức; có cuộc giám sát không ban hành báo cáo kết quả giám sát và không có những kiến nghị cụ thể để cơ quan, tổ chức liên quan xử lý, giải quyết…

Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND hai cấp huyện Bắc Mê cũng đã tiếp nhận 18 báo cáo tham luận và các bài phát biểu tham luận trực tiếp của UBND, các ngành chức năng huyện; các Ban HĐND huyện và tham luận của Thường trực, các Ban HĐND các xã, thị trấn. Các báo cáo tham luận đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm đánh giá về kế quả hoạt động của HĐND hai cấp, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm cụ của HĐND các cấp trong thời gian tới.
Hùng Hải