LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 136

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 127


Hôm nayHôm nay : 31833

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31833

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21879275

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP CỦA TRUNG ƯƠNG

Thứ tư - 03/03/2021 11:02

TT Nội dung văn bản Tải văn bản tại đây
01 Kế hoạch số 4711 - KH/BTTTT, ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016  /uploads/news/2021_02/4711_kh-btttt-da-nen_1.pdf
02 Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày  27/11/2020 của Quốc hội về ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  /uploads/news/2021_02/nq-so-133.pdf
03 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Uỷ ban kiểm tra trung ương việc giải quyết tố cáo, khiểu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của cấp uỷ, tổ chức Đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp uploads/news/2021_02/hd-13-ubkttw.pdf
04 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/01/2021 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV /uploads/news/2021_02/nghiquyet.1185.ubtvqh-da-nen.pdf
05 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH 14 ngày 11/01/2021 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung  /uploads/news/2021_02/nq-1186.2021-1-trang-1-911-18_3.pdf
06 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/01/2021 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 /uploads/news/2021_02/nghiquyet.1187.ubtvqh_1.pdf
07 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 /uploads/news/2021_02/thong-tu-so-01-tt_1.pdf
08 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 /uploads/news/2021_02/chi-thi-so-02.ct-ttg_1.pdf
09 Kế hoạch số 36/KH-HĐBCQG ngày 145/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt chỉ thị của Bộ chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 /uploads/news/2021_02/2ke-hoach-kem-36-trang-1-5-1_1.pdf
10 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021, Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
/uploads/news/2021_02/nqlt-so-09_1.docx
11 Công văn số 27/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử /uploads/news/2021_02/hdbcqg-18.01.2021-da-xoay_1.pdf
12 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức trung ương công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
/uploads/news/2021_02/12_hd36-btctw-huong-dan-cong-tac-nhan-su-bau-cu-khoa-xv_1.pdf
13 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/news/2021_02/huongdan.169.btg-1_1.pdf
14 Kế hoạch số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức trung ương công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/news/2021_02/kh-so-36-1.pdf
15 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
/uploads/news/2021_02/thong-tu-so-102.tt-bnv-23.11.2020_1.pdf
16 Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 /uploads/news/2021_02/kehoach.42ngay-19.01-1_1.pdf
17 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng, bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ; Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG 
18 Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/03/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG
19 Công văn số 105/HĐBCQG-CTĐB ngày 3/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử   Công văn số 105/HĐBCQG-CTĐB
20 Công văn số 136/HĐBCQG-NS ngày 8/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử Công văn số 136/HĐBCQG-NS
21 Kế hoạch số 383/KH-TTCP ngày 13/3/2021 của Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kế hoạch số 383/KH-TTCP
22 Công văn số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định ĐVHC miền núi, vùng cao, hải đảo Công văn số 89/VPHĐBCQG-PL
23 Công văn số 98/TBNS-CTĐB ngày 16/3/2021 của Tiểu ban nhân sự về việc ứng cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND Công văn số 98/TBNS-CTĐB
24 Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG
25 Công văn số 2513/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong tình hình diễn biếnphức tạp cùa dịch Covid-19
 
Công văn số 2513/BNV-CQĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com