LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 5035

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 430930

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17356459

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh sẽ xem xét tờ trình tổng biên chế và tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị quyết số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018

Thứ năm - 07/12/2017 17:02
Để đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% tổng biên chế công chức so với năm 2015 theo Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế thì trong 04 năm còn lại 2018-2021 toàn tỉnh phải giảm ít nhất 166 người, bình quân giảm 41,5 người/năm giảm 1,75% so với năm 2017. Tại kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, ông Bùi Văn Tuân – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đã kính trình 02 tờ trình số 135 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang năm 2018 và số 136 về việc đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2018 để kỳ họp xem xét, quyết định phê quyệt. Việc cần thiết ban hành Nghị quyết để có căn cứ xác định chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, địa phương gắn với tinh giảm biên chế năm 2018 theo kế hoạch và điều chỉnh sắp xếp biên chế công chức đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của tỉnh.
Ông Bùi Văn Tuân – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đã kính trình 02 tờ trình số 135, 136 của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ Sáu

Ông Bùi Văn Tuân – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đã kính trình 02 tờ trình số 135, 136 của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ Sáu

Theo tờ trình số 135 cuả UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018 là 2.324 biên chế, giảm 42 chỉ tiêu so với năm 2017, đảm bảo bình quyền mỗi năm giảm 1,75% (tuy nhiên sẽ còn giảm biên chế nữa nếu Bộ Nội vụ có quyết định giao biên chế giảm trừ cao hơn số 42 biên chế trên) trong đó: biên chế giao các sở, ban, ngành của tỉnh là 1.281 biên chế giảm 20 chỉ tiêu (có 03 sở giảm 02 biên chế gồm: Sở Nội vụ, Tài chính, Công thương; có 08 sở giảm 01 biên chế là các Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Y tế, riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 06 biên chế; điều chuyển 01 biên chế từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh để bố trí  làm việc tại Phòng kiểm soát thủ tục hành chính); biên chế giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là 1.034 biên chế giảm 22 chỉ tiêu, mỗi huyện giảm 02 chỉ tiêu. 
 
Theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5753/BNV-TCBC ngày 01/11/2017, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hà Giang trong 04 năm còn lại (2018-2021) phải giảm ít nhất 2.423 người (viên chức), bình quân giảm ít nhất 606 người/năm (giảm 2,3%/năm) và giảm 107 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là hợp đồng 68), bình quân giảm ít nhất 27 người/năm (giảm 7%/năm) so với chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thẩm định và HĐND tỉnh phê duyệt năm 2017. Chính vì vậy, đối với Tờ trình số 136 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2018  đề nghị phê duyệt là 26.189 chỉ tiêu. Trong đó: số chỉ tiêu các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh: 26.048 chỉ tiêu, giảm 633 chỉ tiêu so với chỉ tiêu năm 2017 (gồm 606 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và 27 chỉ tiêu hợp đồng 68). Đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù là 141 chỉ tiêu (giữ nguyên so với chỉ tiêu phê duyệt năm 2017), trong đó: Số lượng người làm việc: 136 chỉ tiêu. Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 05 chỉ tiêu.Chỉ tiêu phê duyệt cụ thể: Sự nghiệp Y tế: 3.981 chỉ tiêu (3.981/4.098, giảm 117 chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã phê duyệt năm 2017; trong đó: giảm 72 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2017 và giảm 45 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2018). Sự nghiệp VHTT&DL: 633 chỉ tiêu (633/656, giảm 23 chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã phê duyệt năm 2017; trong đó: giảm 10 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2017, giảm 10 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2018, giảm 02 chỉ tiêu của nguồn dự trữ và giảm 01 chỉ tiêu do để điều chuyển sang chỉ tiêu sự nghiệp GD&ĐT tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh). Sự nghiệp khác: 643 chỉ tiêu (643/677, giảm 34 chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã phê duyệt năm 2017; trong đó: giảm 11 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2017, giảm 14 chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu tinh giản năm 2018, giảm 02 chỉ tiêu của nguồn dự trữ, giảm 06 chỉ tiêu do đơn vị đã tự chủ 100% chi thường xuyên và giảm 01 chỉ tiêu do điều chuyển sang chỉ tiêu sự nghiệp GD&ĐT tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh). Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 20.432 chỉ tiêu (20.432/20.864, giảm 432 chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã phê duyệt năm 2017; Hợp đồng 68: 359 chỉ tiêu (359/386, giảm 27 chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã phê duyệt năm 2017). 
 
Nhận định về 02 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết trên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy việc ban hành 02 Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhất trí với tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018 là 2.324 người và tổng số người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp là 26.189 người. Tuy nhiên cần chỉnh sửa tên gọi Nghị quyết cho phù hợp như: Nghị quyết tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018; cần  căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và công việc được giao của từng huyện để giảm cho phù hợp; cần giảm thêm những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức thực hiện giảm; nên xem xét, cân nhắc việc giảm trừ chỉ tiêu số lượng người làm việc đối với khối sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp y tế cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và công việc được giao của các trường vì thực tế hiện nay số lượng học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS ngày càng tăng nhưng số lượng biên chế giáo vien lại không được bổ sung dẫn đến tình trạng nhiều trường trên địa bàn tỉnh phải thuê giáo viên dậy hợp đồng hoặc giáo viên dậy kiêm ít nhất 1 môn. Trái lại hệ thống các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tỷ lệ học sinh rất ít so với số biên chế giáo viên được giao như trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật biên chế được giao là 71 chỉ tiêu, biên chế hiện có 69 chỉ tiêu, dự kiến giao năm 2018 là 68 chỉ tiêu nhưng năm học 2016-2017 tuyển sinh được 78/400 chỉ tiêu, năm học 2017-2018 mới tuyến sinh được 20/300 chỉ tiêu; hay trường Cao đẳng Sư phạm biên chế được giao là 146 chỉ tiêu, biên chế hiện có 141 chỉ tiêu, dự kiến giao năm 2018 là: 141 chỉ tiêu: Năm học 2017-2018 tuyển sinh được 79/240 chỉ tiêu giao hay 1 số trường khác như: Trường Trung cấp y tế; Trường Cao đẳng nghề
 
Trên cơ sở, căn cứ 02 Tờ trình số 135, 136 của UBND tỉnh và qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh sẽ là cơ sở, căn cứ cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, bàn, thống nhất để Nghị quyết ban hành đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiền, nhu cầu địa phương./.
Lan Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com