V/v Dự kiến lịch công tác tuần thứ 11 năm 2020 của Đ/c Chủ tịch các PCT HĐND tỉnh