Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh: quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 BCH TW Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Văn phòng, chiều ngày 11.01.2016, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tổ chức hội nghị Quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và gần 30 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị này, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc văn phòng đã được nghe đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là các vấn đề về: Tình hình kinh tế - xã hội của cả nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số vấn đề quan trọng khác và nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử; thời gian bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự qua 2 vòng, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành TW khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Đối với nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cán bộ, đảng viên đã được quán triệt nội dung của Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm được rút ra. Đặc biệt nhấn mạnh đến những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm Quốc gia về dược liệu…và với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ 39%, công nghiệp – xây dựng 28%, nông lâm nghiệp – thủy sản 33%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên. Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm: Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống cho phát triển nhanh và bền vững; đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Với 5 chương trình trọng tâm: Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo; chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững; chương trình phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm.

Nghe đồng chí Nguyễn Văn Thơi Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC văn phòng Quán triệt Chỉ thị số 51 –CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22-5-2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững./.

Lan Phương