Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

 Ngày 01/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1691/UBND-VHXH về việc triển khai quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó chỉ đạo:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì Đảng, vì Nước, vì Dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phũ; quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với khuyến khích đổi mới sáng tạo; linh hoạt, chủ động trong phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm theo phương châm cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình thực tế, nhanh chóng, kịp thời đưa ra những quyết định, giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả trong tô chức thực hiện phòng, chống dịch. Không chông chờ ý kiên chỉ đạo từ cấp trên mới triển khai, dẫn đến làm chậm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch.

Kể từ 0 giờ ngày 02/6/2021: Dừng việc đón khách du lịch vào địa bàn tỉnh Hà Giang; dừng tiếp nhận người từ vùng dịch vào tỉnh, trường hợp thật cần thiết yêu cầu phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (trong vòng 05 ngày gần nhất); khuyến cáo và hạn chế tiếp nhận những người từ địa phương có dịch đến Hà Giang trong thời điểm này.

Tăng cường tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả, trước hết ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu; chủ động tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác, tích cực tham gia việc tiêm vắcxin. Tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng.

Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch; bảo đảm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch. Quán triệt tư tưởng chủ đạo là phòng bệnh chủ động, tích cực, thường xuyên, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, nhanh chóng ôn định tình hình.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, doanh nghiệp phải tập trung bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và cùng chia sẻ khó khăn chung. Tổ chức công đoàn các cấp chủ động tham gia tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp phải thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá được quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá”.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh có được tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất để khắc phục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

Cần đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông để nhân dân hiểu, tin tưởng, chia sẻ, thông cảm, được truyên cảm hứng đê tích cực tham gia, tự nguyện đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn cho các địa phương, theo tinh thần “Ba không: Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm...; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách ”, nỗ lực cao nhất để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triên kinh tế - xã hội của năm 2021.

Các địa phương chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tê - xã hội, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện yêu câu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, người dân thực hiện việc cài đặt bluzone, đồng thời quan tâm, chỉ đạo, kiện toàn hoạt động của tổ Covid cộng đồng với phưong châm (bluzone + vắc xin + tổ covid cộng đồng). Thường xuyên chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các nhà hàng, quán ăn nhất là đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người (đặc biệt là các quán ăn sáng phải được kiểm tra, nhắc nhở, xử lý theo quy định). Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thanh Hà