Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 và văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính, ngày 15/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1884/UBND-KTTH gửi sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, các đơn vị dự toán cấp I, đơn vị khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị dự toán khối tỉnh xác định, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh: Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các đơn vị dự toán khối tỉnh tính đến ngày 15/6/2021; tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường). Riêng đối với các cơ quan, đơn vị chi từ nguồn thu phí được để lại, thu sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên): Xác định thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại tính đến ngày 15/6/2021.

Đối với các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, xác định va báo cáo Thường trực UBND cấp huyện: Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các đơn vị dự toán thuộc cấp huyện và ngân sách cấp xã tính đến ngày 15/6/2021; tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường). Riêng đối với các cơ quan, đơn vị chi từ nguồn phí để lại, thu sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên): Xác định thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại tính đến ngày 15/6/2021. Căn cứ quyết định cắt giảm, các cơ quan, đơn vị nộp kinh phí cắt giảm vào ngân sách cấp huyện (chia làm 2 đợt trước ngày 30/9/2021 và trước ngày 31/12/2021). Các huyện, thành phố cần chủ động sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nêu trên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết và bù hụt thu cân đối ngân sách trên địa bàn.
Hùng Hải (tổng hợp)