Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36 (mở rộng)

Ngày 22.9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tổ chức hội nghị lần thứ 36, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015; thống nhất công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các hội đặc thù của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, BTV Tỉnh ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo, chủ động bàn, thảo luận và quyết định kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đúng tiến độ và quy định của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI. BTV Tỉnh ủy đã kết luận nhiều chủ chương mang tính đột phá, thay đổi quan trọng, thể hiện tư duy mới trong đầu tư cho phát triển... Tình hình KT-XH của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định; Chương trình xây dựng NTM tiếp tục nhận được sự đầu tư đồng bộ của Nhà nước và sự đóng góp tích cực của người dân, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình đến nay đạt 439 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt trên 1.641 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng cao. Lĩnh vực GD - ĐT tiếp tục được quan tâm đầu tư cả về số lượng và chất lượng; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp và thu hút được sự tham gia của toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Dự thảo một số chính sách phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và nông nghiệp. Dự thảo kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Dự thảo Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giai đoạn 2010 - 2015. Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu KT-XH để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mức cao nhất trong 3 tháng cuối năm. Tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính; tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về du lịch, dịch vụ. Về Chương trình thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khoá XI, Bí thư Tỉnh ủy giao Thường trực Tỉnh uỷ tiếp thu, hoàn thiện và ban hành để tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để tạo sức lan toả thực hiện chương trình, kết luận trong toàn tỉnh. Về các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu, giao Đảng Đoàn HĐND - UBND tỉnh tiếp tục chỉnh sửa và tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong toàn tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh quyết định. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo công tác hậu cần; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị, an toàn thông tin và tài liệu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Triển khai tốt kế hoạch thông tin, truyền thông trước, trong và sau Đại hội, để thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Nguồn tin: http://www.baohagiang.vn