Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 05/8, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự họp có các đồng chí: Trần Đức Quý, Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, NN và PTNT; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực Văn phòng UBND tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ trên 04 lĩnh vực chính, gồm: Lĩnh vực đất đai, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực môi trường. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, với khối lượng công việc lớn, biên chế được giao có hạn nên trong việc tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay lượng biên chế được giao ít nên chưa tổ chức được Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Khoáng sản; lĩnh vực viễn thám, quản lý chất thải rắn chưa có biên chế thực hiện; chưa thành lập được Chi cục Quản lý đất đai.

Trong năm 2021, Sở đã chủ động phân khai 24 nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện. Đồng thời, đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hoàn thành 92/113 công việc; 21/113, còn lại các nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm, toàn ngành tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cấp huyện, người dân và doanh nghiệp về đất đai, công tác BVMT, phối hợp chặt chẽ với các huyện tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, việc quản lý, sử dụng đất; quan tâm thực hiện quyết liệt việc giải quyết TTHC; tiến hành xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư vốn ngoài ngân sách khi chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai đã tiến hành thi công dự án, qua đó ý thức chấp hành của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Từng bước giám sát, quản lý chặt chẽ đối với việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định. Công tác giải quyết đơn thư của cấp huyện được chú trọng giải quyết, giảm thiểu đơn thư vượt cấp lên tỉnh.

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề xuất trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước về biên chế, ngành cần có phương án hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thiếu biên chế; cán bộ của ngành phải tập trung nâng cao năng lực, có trách nhiệm, nắm chắc các văn bản, Luật để tham mưu chính xác về chuyên môn. Đồng chí cũng đề nghị việc phối kết hợp với các ngành khác cần thường xuyên, có chiều sâu hơn, mắc đâu phải cùng phối hợp giải quyết triệt để.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường cần đi sâu đề xuất giải quyết các tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo. Đồng chí đề nghị trước mắt ngành cần ưu tiên cho công tác cải cách hành chính do đây là một lĩnh vực có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực khác của tỉnh, tránh sự giải quyết hồ sơ chậm trễ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh vào tỉnh; quan tâm việc lập quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; có lộ trình đề xuất với UBND tỉnh việc điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra kiểm tra hành lang sông suối, có sự điều tiết duy trì dòng chảy tối thiểu trong lưu vực nhà máy thủy điện.
 
Theo đại diện Sở Tài chính, hiện một số văn bản của TƯ và Luật đất đai còn chưa đồng bộ, thống nhất,  do đó việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên vẫn còn khó khăn. Ngành Tài chính đề nghị ngành Tài nguyên cần chủ động đề xuất các nhiệm vụ sớm hơn để các ngành khác có kế hoạch tổ chức phối kết hợp thực hiện, đặc biệt liên quan đến việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn thu các dịch vụ sự nghiệp công không liên quan đến ngân sách nhà nước hiện; quan tâm đến nội dung thu phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư vốn ngoài ngân sách khi chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai đã tiến hành thi công dự án.
 
Sở Nội vụ đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường cần đánh giá sâu để tháo gỡ tồn tại về hoạt động của các Văn phòng quản lý đất đai tại các huyện.
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí cho biết tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sát hơn nữa nhằm củng cố, chuyển biến phương thức làm việc của ngành; cùng với đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chuyên môn của tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và có sự phối kết hợp chặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đền bù GPMB.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá thời gian qua toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã có những chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, đã nêu cao vai trò của ngành trong tham mưu cho UBND tỉnh các lĩnh vực liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành không được có tư tưởng ỷ vào sự tác động của dịch bệnh Covid trong việc thực hiện chậm các Đề án, dự án của tỉnh. Đối với giải quyết các đơn thư khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ ngành phải xuống cơ sở tìm hiểu thực tế tận thôn, xã, phường để xử lý thấu tình đạt lý các vụ việc.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị ngành Tài nguyên tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành tại buổi làm việc này để có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ hạn chế khó khăn trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, chọn ra lĩnh vực ưu tiên thực hiện tạo đột phá của ngành; bố trí sắp xếp, tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ vào các lĩnh vực quan trọng của ngành; thay đổi phương thức, cách thức làm việc, tổ chức giao ban đầu tuần giữa lãnh đạo Sở với các phòng, đơn vị trực thuộc; tham mưu xử lý các vi phạm sau các cuộc thanh tra.
Nguyễn Đoan