Chính phủ: Giải pháp bố trí công việc đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Ngày 30 tháng 09 năm 2013, Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 . Đây là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đề án, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã, trong thời gian 05 năm (Đủ 60 tháng), đội viên Đề án được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2020 (Khi kết thúc  đề án), có 76 đội viên được bố trí, tuyển dụng thành cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện và viên chức; 385 đội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên có nguyện vọng nhưng chưa được bố trí công tác; có 48 đội viên không có nhu cầu bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, các địa phương nơi đội viên công tác có nhu cầu tiếp tục sử dụng đội ngũ này, nhưng gặp khó khăn về biên chế, vị trí việc làm nên chưa kịp thời bố trí đối với đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Để đảm bảo xuyên suốt chủ trương, chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại địa bàn khó khăn, đảm  bảo quyền lợi cho các đội viên đã có thời gian công tác, cống hiến, ngày 01/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về giải pháp bố trí công việc đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. Theo đó, Chính  phủ yêu cầu Bộ Nội vụ, các bộ có liên quan và 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án có trách nhiệm xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Việc tuyển dụng, bố trí đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện theo quy trình quy định hiện hành. Thời gian đội viên làm việc tại xã được tính như thời gian làm công chức cấp xã khi xem xét, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ - CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ - CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Trong thời gian chờ địa phương thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công tác, các đội viên tiếp tục được ký hợp đồng lao động để làm việc tại xã nơi đang công tác và hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết  định số 1758/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ.

3. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đối với đội viên trong thời gian chờ được tuyển dụng, bố trí công tác và kinh phí kiểm tra, theo  dõi công tác bố trí, sử dụng đội viên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tùng Lâm