Kỷ yếu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỷ yếu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021