Uỷ Ban dân tộc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Giang về xem xét xây dựng Luật Dân tộc

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, cử tri tỉnh Hà Giang đề nghị xem xét xây dựng trình Luật Dân tộc vì hiện nay, công tác dân tộc nói chung đang được quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phù, do vậy phạm vi áp dụng "chưa phủ kín dược cả hệ thống chỉnh trị"; nhiều nội dung chưa có quy định cụ thể như: Cách xác định thành phần dân tộc; tên gọi các thành phần dân tộc; phạm vi chính sách dân tộc... dẫn đến chưa có sự thống nhất, gây khó khăn, lúng túng trong quả trình triển khai thực hiện”.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, ngày 26/10/2021, Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số 1628/UBDT - CSDT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang. Theo đó, thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thù tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 28/12/2016 của Văn phòng Chính phú, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dụng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân tộc, được Chính phủ nhất trí đề nghị đưa vào chương trình xây dụng Luật, pháp lệnh năm 2017 trình ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp lần thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, đề nghị Uỷ ban dân tộc (cơ quan chủ trì soạn thảo) tiếp tục nghiên cứu về tên gọi, làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cùa dự án Luật.

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 3942 - CV/VPTW ngày 19/5/2017, trong đó dự án Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi cần được tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị kỹ thận trọng, xác định rõ nội hàm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh và hiệu quả chính sách đề ra. Do đó, Uỷ ban dân tộc đã triển khai đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đế xây dựng Luật Dân tộc hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu sổ và đã được nghiệm thu.

Hiện nay, Chính phủ giao cho Uỷ ban dân tộc tiếp tục nghiên cứu sự cần thiết ban hành Luật Dân tộc, đề xuất Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị vào thời điểm thích hợp theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 10084/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Thanh Hà