Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành giải trình, làm rõ tại phiên giải trình Thường trực HĐND

Tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có một số nội dung yêu cầu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước và dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, vướng mắc về thủ tục đất đai và được giải trình như sau:
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
1. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà GiangDự án đã trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án với tổng diện tích thu hồi là 567,2 ha. Hiện nay, UBND huyện Vị Xuyên đã thu hồi, đền bù GPMB cho người dân tổng số là 89,76 ha; UBND tỉnh đã ra Quyết định giao đất cho Ban QL khu kinh tế là 67,78 ha; trong đó Ban QL khu kinh tế đã giao cho công ty TNHH trang trại bò sữa thuê là 61,14 ha (đến thời điểm hiện nay dự án mới san ủi mặt bằng hạng mục khu trang trại). Số diện tích còn lại là 21,9 ha UBND huyện Vị Xuyên đã thu hồi, đền bù GPMB nhưng Công ty không có nhu cầu thuê.

Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ:  (1) Số diện tích đất còn lại 477,4 ha so với diện tích 567,2 ha đã trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi để xây dựng khu nhà máy chế biến và khu vùng nguyên liệu theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa triển khai thực hiện. Làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm để dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý người dân. (2) Số diện tích 21,9 ha UBND huyện Vị Xuyên đã thu hồi, đền bù GPMB từ ngân sách tỉnh, công ty không có nhu cầu thuê. Với trách nhiệm quản lý nhà nước sở sẽ có giải pháp gì tham mưu cho tỉnh để đưa đất vào sử dụng tránh lãng phí nguồn lực đất đai hoặc để lâu người dân sẽ lấn chiếm, lâu dài sẽ khó khăn trong quản lý đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình như sau: (1) Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao xã Phong Quang huyện Vị Xuyên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, diện tích trang trại 76,7ha, diện tích xây dựng nhà máy 11,3ha; diện tích liên kết với người dân 575ha tại các xã Phong Quang, Đạo Đức, Thuận Hòa, Phương Tiến, Tùng Bá, thị trấn Vị Xuyên (nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư liên kết với người dân). Trên cơ sở nhu cầu của Chủ đầu tư, UBND huyện Vị Xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 (diện tích 66.464,3m2) và Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 (diện tích 611.436,2m2) để cho thuê đất theo thẩm quyền. Ban Quản lý Khu kinh tế đã cho Công ty thuê đất tại Quyết định số 72/QĐ-BQLKKT ngày 23/11/2017 và Quyết định số 62/QĐ-BQLKKT ngày 19/9/2019; Hạng mục nhà máy chế biến sữa: Công ty chưa triển khai thực hiện; Hạng mục vùng trồng nguyên liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 97/STNMT-QLTNĐ ngày 21/01/2019 hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục đất đai vùng lõi trồng nguyên liệu. Công ty chưa triển khai thực hiện. (2) Đối với diện tích 21,9ha đất UBND huyện Vị Xuyên đã thu hồi, bồi thường GPMB xong, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có Văn bản hướng dẫn UBND huyện Vị Xuyên giao diện tích trên cho UBND xã Phong Quang quản lý theo quy định, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phong Quang căn cứ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng của huyện để đưa diện tích đất vào sử dụng tránh lãng phí tài nguyên đất.

2. Dự án Thủy điện Sông Lô 3: Đã trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2016, tổng số thu hồi là 210,19 ha. UBND huyện Vị Xuyên đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017, đến nay đã 06 năm dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa triển khai thực hiện. Theo quy định: “dự án ghi trong kế hoạch sử dụng đất sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi đối với phần diện tích ghi trong kế hoạch sử dụng đất”.

Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ: Dự án đã quá thời hạn 03 năm ghi trong kế hoạch sử dụng đất, nhưng ngành chưa trình UBND tỉnh hủy bỏ, thu hồi theo quy định, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất (không được xây dựng công trình kiên cố hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất), hoặc người dân sẽ gây khó khăn trong công tác đền bù GPMB như tự ý xây dựng công trình, trồng cây để được đền bù...

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình như sau: Dự án Thủy điện Sông Lô 3 được bổ sung vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên sông Lô và sông Chảy giai đoạn 2 tỉnh Hà Giang (2007 - 2010, có xét đến 2015), theo đó UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 (dự kiến khởi công tháng 10/2017 và hoàn thành phát điện vào tháng 6/2020) . Ngày 30/11/2018 Bộ Công thương có Quyết định số 4446/QĐ-BCT về việc điều chỉnh quy hoạch vừa và nhỏ tỉnh Hà Giang đối với các dự án thủy điện sông Lô 3 và sông Lô 4; theo đó UBND tỉnh có Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương điều chỉnh (dự kiến khởi công tháng 01/2019 và hoàn thành phát điện vào tháng 6/2021) và điều chỉnh lần 2 tại quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh (dự kiến khởi công tháng 01/2022 và hoàn thành phát điện vào tháng 3/2024). Ngày sau khi có Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vị Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 với tổng số diện tích thu hồi dự kiến là 210,19 ha; đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang đã chủ động phối hợp với các xã Đạo Đức, Ngọc Linh, thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Nông trường Việt Lâm của huyện Vị Xuyên triển khai công tác đo đạc chi tiết từng loại đất làm cơ sở cho việc đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện dự án. Hiện nay UBND huyện Vị Xuyên đã ra thông báo thu hồi đất tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 21/5/2021 và được điều chỉnh tại Thông báo 154/TB-UBND ngày 19/10/2021; UBND tỉnh có Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Ban bồi thường, GPMB huyện Vị Xuyên đang niêm yết phương án để lấy ý kiến nhân dân, sau đó hoàn chỉnh để trình thẩm định. Như vậy thủy điện Sông Lô 3 kể từ khi có kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2017 vẫn đang triển khai thực hiện như đo đạc bản đồ thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, khảo sát điều tra để xác định giá đất cụ thể; tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục khác liên quan đến điều chỉnh dự án kéo dài lên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật đất đai được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14 luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch "Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật".  Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Sở ngành và UBND huyện Vị Xuyên thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án Sông Lô 3 để dự án hoàn thành đúng theo kế hoạch chủ trương đầu tư đã UBND tỉnh được phê duyệt.

3. Dự án di chuyển Trung tâm phát sóng, phát thanh truyền hình Núi Cấm về thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang: Dự án nhóm C, thời gian thực hiện 2020-2021. Dự án không hoàn thành tiến độ theo quy định, đến ngày 06/4/2022 mới bàn giao được mặt bằng thi công diện tích 1.352,9 m2, số diện tích còn lại 1.314,4m2 chưa được bàn giao để thi công.

Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp thông tin về tiến độ thu hồi đất, bồi thường GPMB. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình như sau: Đã phối hợp với chủ đầu tư trích đo lập bản đồ khu đất, UBND thành phố Hà Giang ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 13/5/2021 thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện dự án tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 05/7/2021. Căn cứ giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố Hà Giang đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả xong tiền bồi thường cho các hộ có đất bị thu hồi và thu hồi đất tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, với tổng diện tích 2.700,5 m2 (trong đó: 2.667,3 m2 đất rừng sản xuất, 33,2 m2 đất giao thông) và bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công (hiện nay không có vướng mắc gì). Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất xây dựng Trung tâm phát sóng Phát thanh truyền hình Núi Cấm, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, Sở đã ban hành Thông báo số 2979/TB-STNMT ngày 14/10/2021 về kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án. Hiện nay Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND thành phố Hà Giang phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Nguyễn Trãi, sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt xong Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nộp hồ sơ giao đất tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình UBND tỉnh quyết định giao đất.

4. Dự án Nhà khách N1/Cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 (chi tiết tại Phụ lục số XIV). Tuy nhiên, đến năm 2021 dự án này lại được Bộ Quốc phòng đầu tư tại Quyết định số 87/QĐ-BQP ngày 11/01/2021 do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 làm Chủ đầu tư.

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nhà khách N1/Cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự, tỉnh Hà Giang (trong tháng 7/2022), đồng thời điều chỉnh 19,6 tỷ đồng vốn đã bố trí cho dự án sang các dự án trọng điểm, cấp bách khác do dự án đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 làm Chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình như sau:  Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trình HĐND dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nhà khách N1/Cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự, tỉnh Hà Giang tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa  XVIII, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 19,6 tỷ đồng đã giao cho dự án này tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch giao hàng năm cho các dự án trọng điểm, cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng.
Ngọc Mai