Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Lan Phương
Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động, nhất là bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh; chủ động xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Trong mọi hoạt động, Đảng đoàn thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tổ chức quán triệt, học tập kịp thời các văn bản của cấp trên mới ban hành gắn với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp và thẩm quyền đảm bảo đúng quy định; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát để các thành viên Đảng đoàn thực hiện việc tự kiểm tra theo phân công nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức 06 phiên họp xem xét cho chủ trương đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nội dung, chương trình giám sát, khảo sát theo chuyên đề năm 2022 của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, không trùng lắp về nội dung, đối tượng và thời gian giám sát, khảo sát; tạo sự chủ động cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ họp Chuyên đề và 01 kỳ họp thường kỳ giữa năm); tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Ban công tác đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị "Vai trò HĐND trong thúc đẩy đối thoại tham vấn trẻ em"; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh duy trì đúng quy định việc tiếp công dân định kỳ; nâng cao hiệu quả việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Ban hành và duy trì quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo triển khai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh và ban hành Đề án về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Kết quả trên đã khẳng định, sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh đã giúp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố bộ máy chính quyền địa bàn tỉnh. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong những tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, chủ động khảo sát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo tiến độ, kế hoạch, nhất là giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang khi giám sát, khảo sát tại địa phương. Tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng dân cử, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác đối ngoại và Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân.
Phạm Văn Tú