Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6 năm 2022

Sáng ngày 27/6, Thường trực HĐND tỉnh họp Phiên tháng 6 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Toàn cảnh Phiên họp tháng 6 Thường trực HĐND tỉnh.
Phiên họp đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản như: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; dự kiến chương trình chi tiết Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới.
 
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu.
 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng để kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh sắp tới. Qua các kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét giám sát 30 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp, UBMTTQ tỉnh; hoàn thành 03 cuộc giám sát chuyên đề; 01 cuộc khảo sát đối với dự án khởi công mới năm 2022 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025… Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thành công 01 phiên giải trình giữa hai kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh và các cơ quan liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra; thực hiện tốt các hoạt động khác của Thường trực HĐND tỉnh  theo đúng quy định.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu thảo luận về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐND tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề; nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, đổi mới và tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, chủ động khảo sát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp; tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm đã đề ra, tham gia cùng các Đoàn giám sát, khảo sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp đầy đủ, kịp thời; tổ chức tốt các phiên họp hàng tháng để kịp thời xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng dân cử, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.
 
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị: Văn phòng tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa bố cục, câu từ, bổ sung nội dung cho phù hợp và hoàn thiện các văn bản. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; Văn phòng chủ động theo dõi trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các đại biểu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ Bẩy HĐND tỉnh sắp tới.  Đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết đảm bảo Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Các Ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác thẩm tra trình Kỳ họp thứ Bảy đảm bảo, chất lượng. Nhất trí kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Lan Phương