Phiên họp thứ Hai, Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, phiên họp thứ Hai diễn ra vào chiều ngày 4/12 dưới sự điều hành của bà Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Thường trực HĐND tỉnh.
Kỳ họp bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Phiên họp đã nghe Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình và dự thảo nghị quyết như: Tờ trình đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang năm 2019; Tờ trình phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2019; Tờ trình về số lượng, chức danh một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; Tờ trình quy định một số nội dung và mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về thành lập Sở Giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Hà Giang; Tờ trình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Hà Giang trên cơ sở hợp nhất Sở Giáo thông – Vận tải và Sở Xây dựng; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức lại và đổi tên Ban Dân tộc thành Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh.

Cũng trong Phiên họp thứ hai, Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Xuân Lan, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ấu Duy Quang, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ chế độ; bầu bổ sung chức danh Thành viên UBND tỉnh đối với bà Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua danh sách 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Kỳ họp này và chia thành 11 tổ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.
Lan Phương