Một số kết quả nổi bật của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát chương trình trọng tâm năm 2022, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vị Xuyên về kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng
Ban đã chủ trì thẩm tra 03 báo cáo; 22 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật; chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban trình tại các kỳ họp ngày càng được nâng cao, có tính phản biện là cơ sở quan trọng để đại biểu thảo luận và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo các Nghị quyết được ban hành có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của tỉnh. Thực hiện thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với 05 Tờ trình do UBND tỉnh trình, xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh gồm: (1) cho ý kiến điều chỉnh giảm và cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán năm 2022; (2) cho ý kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang; (3) cho ý kiến về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá đối với xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trên địa bàn tỉnh; (4) cho ý kiến về Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021; (5) phúc đáp văn bản số 646 ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách nhà nước năm 2021 sang năm 2022...

Tại phiên giải trình do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức (tháng 6/2022), lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách đã có 04 nội dung yêu cầu giải trình làm rõ đối với Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, BQLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về các dự án: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang; dự án Thủy điện Sông lô 3; dự án Khu liên hiệp thể thao văn hóa tỉnh Hà Giang (giai đoạn 1); dự án Khu tổ hợp nhà hàng khách sạn Tiến Đạt, thành phố Hà Giang... Qua hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã giúp các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, giúp cho Ban có thêm thông tin phục vụ cho việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết và góp phần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban hành kế hoạch và đang tổ chức thực hiện 01 cuộc khảo sát “kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2016 đến nay”. Đã khảo sát thực tế tại huyện Vị Xuyên đối với các dự án: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang; Khu nghỉ dưỡng đô thị sinh thái, sân Golf và vui chơi giải trí xã Phong Quang - Vị Xuyên; Thủy điện Sông Lô 3 thị trấn Việt Lâm; Khu phụ trợ Việt – Nhật xã Quảng Ngần; Trồng rừng kinh tế, kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng tại huyện Vị Xuyên tại xã Quảng Ngần và xã Kim Linh... Qua đó đánh giá cụ thể kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và phục vụ công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo; tham gia 01 cuộc khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc cấp tỉnh quản lý  “Dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng (Hệ thống điện, hệ thống nước) để thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại thôn Bản Chang, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên”  nhằm thu thập thêm thông tin phục vụ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham gia thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh: trong đó, 01 cuộc  của HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chủ trì, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát  02 cuộc phát sinh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao: (1) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2021; (2) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác Quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; tham gia với Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí, giai đoạn 2016 - 2021.

Để tiếp tục đạt được những kết quả mà chương trình trọng tâm năm 2022 đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách cần quan tâm những vấn đề trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Chủ trì, hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề về “kết quả triển khai các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025” và khảo sát “công tác thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh”. Thực hiện một số cuộc khảo sát chuyên đề phục vụ công tác thẩm tra của Ban tại Kỳ họp thường lệ và Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tham gia chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và các kỳ họp (chuyên đề) liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII trong 6 tháng cuối năm 2022 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND hàng tháng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Các thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp trong 6 tháng cuối  năm 2022; thực hiện tiếp công dân quý III, quý IV theo kế hoạch; dự các Hội nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành khi được mời; Lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang và huyện Vị Xuyên theo Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 25/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.
Ngọc Mai