Một số hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Giang trong 6 tháng năm 2022

Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra 6 tháng đầu năm 2022 cụ thể như:
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, khóa XVIII
Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban Dân tộc phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 5, thứ 6 chuyên đề và tham gia chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 7 thường lệ cụ thể: Tại kỳ họp thứ 6 chuyên đề, Ban thẩm tra 01 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng địa phương thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025.

Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 7, Ban dân tộc thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết qủa thực hiện Kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ thứ tư, HĐND tỉnh. Công tác xây dựng nội dung, chương trình và thẩm tra của Ban tại các kỳ họp đảm bảo theo đúng luật định, các báo cáo thẩm tra của Ban đã có nhiều ý kiến đánh giá, phản biện sâu để từ đó các đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp.
 
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh
 
Ban Dân tộc đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh thực hiện 01 cuộc giám sát về kết qủa thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tham gia khảo sát cùng với Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang; hoàn thành 01 cuộc khảo sát về tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; theo dõi, giám sát việc ban hành các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; giám sát thường xuyên việc ban hành các nghị quyết của HĐND cấp huyện; chủ động theo dõi, rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát, khảo sát Ban dân tộc năm 2021. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh và đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh 2023, chủ đề, nội dung phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.
 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Quang Trí chia sẻ kinh nghiệm của HĐND trong ban hành Nghị quyết chuyên đề liên quan đến vấn đề trẻ em
 
Ngoài ra các thành viên của Ban đã chủ động liên hệ với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ mỗi quý 01 lần. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị của công dân, cử tri đều được tiếp thu đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền; Ban đã ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2022; tham gia đầy đủ các phiên họp Thường trực HĐND, họp UBND tỉnh, dự kỳ họp HĐND cấp huyện nơi ứng cử; tham dự Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tại Thành phố Hòa Bình. Tham gia buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Bộ Lao động TBXH, Đoàn khảo sát của Ủy ban dân tộc miền núi và Ngân hàng Châu Á;  tham dự Hội nghị tập huấn “Vai trò của HĐND trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em” tại Hà Giang và Quảng Bình. Cùng với các Ban HĐND tham mưu cho Thường trực tỉnh tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia Đoàn công tác theo Quyết định 575 của Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Mèo Vạc, Thành phố Hà Giang và trực tiếp được phân công theo dõi Phường Ngọc Hà (Thành phố Hà Giang), xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc)…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 tháng cuối năm 2022 Ban Dân tộc đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Chuẩn bị tốt nội dung thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và họp chuyên đề; thực hiện giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách thông tin truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tiến hành khảo sát việc giải quyết các ý kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp HĐND tỉnh.; tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát các lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và một số nội dung phục vụ Ban thẩm tra trước kỳ họp trong 6 tháng cuối năm 2022; giám sát với Tổ đại biểu nơi ứng cử theo kế hoạch của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh và hoạt động tiếp công dân theo quy định; tham dự các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo do tỉnh, trung ương tổ chức; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ các huyện, thành phố; tham gia duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang...
Thanh Hà