Một số giải pháp triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quyết định là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân (HĐND) và được thể hiện dưới hình thức là các nghị quyết được thực hiện tại các kỳ họp thường kỳ hoặc chuyên đề. Về nội dung, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền, quyết định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đề ra các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Những chính sách ưu đãi đã mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu cho người dân tại địa phương. Ảnh: Sưu tầm
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh và đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân với quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học trước khi trình kỳ họp Hội đồng nhân dân xem xét, nhằm đảm bảo 03 yếu tố: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Ngay sau khi nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh khẩn trương tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện. Cùng với đó UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn các cấp các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra để đạt kết quả cao nhất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao các ngành chuyên môn, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, thống kê đối tượng hưởng thụ chính sách hàng năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh để chủ động, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nghị quyết. Từ năm 2016 đến nay, đã bố trí 216.674 triệu đồng để thực hiện các nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế (Gồm: Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND…); bố trí 269.861 triệu đồng đối với Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND và số 88/2013/NQ-HĐND về chính sách đối với học sinh bán trú, cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú… Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên báo cáo tình hình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành chủ động đi kiểm tra thực tiễn, kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh từ cơ sở. Chủ động đề xuất, trình HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết về cơ chế, chính sách không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn (Năm 2019, đề xuất bãi bỏ 08 nghị quyết). Tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ kế hoạch giám sát của HĐND các cấp; kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát với Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp hoặc khi có yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện đó là: Việc ban hành văn bản của UBND tỉnh để triển khai thực hiện một số nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế có lúc chưa kịp thời; khả năng cân đối ngân sách để thực hiện Nghị quyết gặp khó khăn, dẫn đến một số nghị quyết phải bãi bỏ (Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND…); việc đôn đốc, kiểm tra của các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện cụ thể hóa các nghị quyết có lúc chưa kịp thời.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước xây dựng nghị quyết đúng trình tự, thủ tục quy định, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện khâu lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng nghị quyết cần đánh giá tác động của chính sách một cách chi tiết, cụ thể và toàn diện; rà soát, dự báo nhu cầu sát với thực tiễn để dự kiến, bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc thi hành triển khai nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Hai là: Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh song hành với nhiệm vụ xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh để ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ba là: Ngay sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, cần tập trung thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, của Nghị quyết thành các văn bản như: Quyết định, Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh sát với tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao để chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai chấp hành kịp thời, nghiêm chỉnh; cùng với đó chỉ đạo các ngành, đơn vị phân công cán bộ có đủ phẩn chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phụ trách chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến cán bộ công chức, viên chức và người dân nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển của từng nghị quyết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bốn là: Phải coi trọng hơn nữa khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết. Kịp thời đánh giá, bổ sung ngay trong quá trình triển khai hoặc sau một khâu của cả quá trình thực hiện nghị quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Trong quá trình sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần có thái độ thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ. Đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Như vậy thì mới có hiệu quả tốt hơn trong việc triển khai đưa nghị quyết của HĐND tỉnh vào trong cuộc sống.

Năm là: Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước. Phải kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nhất là kiểm tra ngay trong khi thực hiện. Mục đích của sự kiểm tra là làm cho nghị quyết được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời uốn nắm nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ. Kiểm tra không chỉ ở những nơi làm chưa tốt mà còn ở những nơi làm tốt để nhân rộng cho nơi khác học tập. Thực hiện tốt và tăng cường công tác kiểm tra còn có tác dụng phát hiện những đường lối, chủ trương, chính sách không phù hợp; kịp thời ban hành điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn của địa phương.
BBT