Họp tư vấn tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 30/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tư vấn đối với dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp. Tham gia tư vấn có lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo sở Tài chính, sở Tư pháp; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Toàn cảnh buổi họp
Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm thay thế Nghị quyết số 28/2016/NQ - HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay. Dự thảo Nghị quyết mới này sẽ quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang bao gồm: Chi tổ chức kỳ họp HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động giám sát; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chi xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; chi xây dựng đề án; chi hoạt động tham vấn nhân dân; chi cho các cuộc họp, giao ban, hội nghị, hội thảo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; chi cho công tác xã hội và một số khoản chi khác.

Đối tượng áp dụng là HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện mức chi, nội dung chi, các điều kiện đảm bảo của HĐND các cấp quy định tại Nghị quyết này…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến cụ thể vào những vấn đề liên quan đến các nội dung chi và mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND.

 

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với 02 Sở Tài chính và Tư pháp tỉnh chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung cho phù hợp, đảm bảo chất lượng. Đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia trực tiếp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết để Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp hoàn thiện trình phiên họp Thường trực tháng 6 tới.
Lan Phương