Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Vị Xuyên

Ngày 13/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 huyện Vị Xuyên.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại trung tâm huyện Vị Xuyên

Tiếp xúc vi cử tri xã Vit Lâm, Qung Ngn và trung tâm huyn Vị Xuyên, các ng cử viên ĐBQH gm các ông (bà): Thào Xuân Sùng – U viên BCH T.Ư Đng, Phó Trưng Ban Thưng trc Ban Dân vn T.Ư, Chủ tch Hi đng khoa hc Trung ương, Uỷ viên Hi đng Dân tc ca Quc hi; Vương Ngc Hà – Tnh uỷ viên, Bí thư Tnh đoàn; Nguyn Ngc Hi – Giám đc Ngân hàng NN&PTNN tnh; Nguyn Duy Thc – Trưng phòng Y tế Bc Quang và ng cử viên đi biu HĐND tnh gm các ông (bà): Phm Thị Hng Yên – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tnh; Sn Văn Bc – Bí thư Đng uỷ xã Vit Lâm; Lý Xuân Bình – Phó Bí thư Đng u, Chủ tch HĐND xã Bch Ngc; Đỗ Vit Dũng – Phó trưng phòng Tài chính Vị Xuyên; Nguyn Thị Hương – Phó Trưng phòng NN&PTNT Vị Xuyên; Đng Văn Sng – Phó Bí thư Đng u, Chủ tch UBND xã Qung Ngn.

ng cử viên ĐBQH Thào Xuân Sùng bày tỏ  nim vui, vinh dự đưc T.Ư tiếp tc gii thiu cử ĐBQH khoá XIV và đưc về ứng cử ti Hà Giang. Theo ng cử viên Thào Xuân Sùng, trong nhim kỳ Quc hi khoá XIII, Đoàn ĐBQH Hà Giang đã tiếp thu, ghi nhn đưc nhiu ý kiến ca cử tri để kiến nghị vi Quc hi, Chính phủ và yêu cu các cơ quan liên quan nghiên cu, gii quyết, trả li, góp phn giúp tnh tng bưc phát trin. Đoàn ĐBQH khóa XIII ca tnh đã có nhng đóng góp rt quan trng, để li nhiu kinh nghim quý báu. Trên cơ sở nhng mc tiêu, nhim vụ phát trin KT-XH ca cả nưc và Hà Giang giai đon 2016-2020, nếu đưc cử tri tín nhim bu làm ĐBQH khóa XIV, vi trách nhim đưc Đng phân công sẽ cùng vi Đoàn ĐBQH tnh thưng xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mi liên hệ vi đng bào các dân tc để nm bt tâm tư, tình cm, nguyn vng chính đáng, báo cáo kp thi vi T.Ư Đng, Quc hi, Chính ph, các cơ quan liên quan xem xét, gii quyết cũng như thưng xuyên thông tin cho nhân dân về chủ trương ca Đng, chính sách, pháp lut ca Nhà nưc thông qua các quyết đnh ca Quc hi để to sự tin tưng, ng hộ và đng thun ca ngưi dân đi vi các chính sách, pháp lut đưc ban hành, tăng cưng và cng c mi quan hệ mt thiết gia Đng, Nhà nưc vi nhân dân các dân tc. Đng thi, tham gia có trách nhim các công vic ca Quc hi, góp phn để Quc hi thc sự là cơ quan đi din cao nht ca nhân dân, cơ quan quyn lc Nhà nưc cao nht ca nưc CHXHCN Vit Nam, tham gia thc hin các chc năng quan trng ca Quc hi, đó là xây dng lut pháp, quyết đnh các vn đề quan trng ca đt nưc, giám sát vic tổ chc thc hin chính sách, pháp lut, đc bit nhng vn để liên quan mt thiết đến cuc sng ngưi dân. Trong đó, dành sự quan tâm nhiu hơn, trách nhim hơn đến vic nghiên cu, tham mưu hoch đnh chính sách và tổ chc thc hin có hiu quả các chính sách đi vi ngưi có công, ngưi nghèo, ngưi có hoàn cnh khó khăn, đến nông nghip, nông dân, nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đng bào dân tc thiu số sinh sng. Đi vi Hà Giang - đa phương có nhiu dân tc cùng sinh sng, bn sc văn hóa rt đc sc nên sẽ dành sự quan tâm đc biđể giúp đ, hỗ trợ cho phát trin KT-XH ca tnh, to điu kin cho đa phương tiếp tc phát trin cơ sở hạ tng, phát trin sn xut, giáo dc, y tế, tăng thu nhp.

Sau phn trình bày chương trình hành đng ca các ng cử viên ĐBQH khóa XIV, các ng cử viên đi biu HĐND tnh ứng cử ti đơn vị bầu cử số 8 huyện Vị Xuyên cũng trình bày chương trình hành đng ca mình
 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên trình bày Chương trình hành động tại Trung tâm xã Việt Lâm
 

Trình bày Chương trình hành đng ca cá nhân khi trúng cử đi biu HĐND tnh khoá XVII, ng cử viên Phm Thị Hng Yên nhn mnh: Trên cương vị là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tnh, cơ quan tham mưu, giúp vic trc tiếp cho hot đng ca Đoàn ĐBQH và HĐND tnh, vi trình độ chuyên môn, năng lc, kinh nghim công tác, cùng vi sự tâm huyết và trách nhim nhim ca mình sẽ thưng xuyên liên hệ cht chẽ vi c tri, là cu ni quan trng lng nghe tâm tư, nguyn vng ca cử tri đ phn ánh đến các cp có thm quyn nhm gii quyết tt nhng vn đ, nguyn vng mà cử tri quan tâm, đề xut, kiến ngh. Chủ đng tham mưu, đề xut vi HĐND tnh hoàn thành tt chc năng quyết đnh các vn đề quan trng ca đa phương là ban hành các Nghị quyết ca HĐND tnh. Thc hin tt các chc năng giám sát vic tuân thủ Hiến pháp và pháp lut. Tham gia tích cc các hot đng bình đng gii, các vn đề sc kho, sinh sn, giáo dc đào to vì li ích ca phụ  nữ và trẻ em. Đng thi, luôn phn đu, tu dưng, rèn luyn, nâng cao trình độ chuyên môn nghip vụ đ hoàn thành tt các nhim vụ ca ngưi đi biu HĐND tnh.


Ti bui tiếp xúc, cử tri các đa phương đu khng đnh, qua nghiên cu tiu s, trc tiếp gp gỡ cho thy, các ng cử viên đu xng đáng trở thành ngưi đi biu nhân dân. Cử tri mong mun, các ng cử viên khi đưc tín nhim, bu trúng c, thc hin đúng li ha, thưng xuyên gn dân, quan tâm đến dân, có nhiu đóng góp cho sự phát trin chung ca cả nưc.
Hoàng Huyn