Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã nỗ lực nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn TXCT trước Kỳ họp thứ Bảy, sau Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (chuyên đề)
Tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động rất quan trọng của người đại biểu HĐND, là hoạt động đặc thù của cơ quan dân cử. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư và trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa bàn ứng cử. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, kết quả kỳ họp, thời gian tổ chức kỳ họp sắp tới và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri về vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Trên tinh thần tiếp thu, các đại biểu đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã có 22 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh sau Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh được UBND tỉnh xem xét giải quyết và trả lời kịp thời, đầy đủ.
 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn thực hiện TXCT tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn
 
Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của HĐND và các vị đại biểu HĐND. Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì và thực hiện nghiêm túc, tiếp công dân định kỳ 2 ngày/tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân quý I, quý II tại địa bàn ứng cử. Ngay sau khi tiếp nhận và phân loại các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, HĐND tỉnh đã chuyển các nội dung đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng qua, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 32 đơn của công dân gửi đến, trong đó có 03 đơn có liên quan đến công tác cán bộ, 12 đơn có nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, 03 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp, 02 đơn có liên quan đến chế độ chính sách và 12 đơn liên quan đến lĩnh vực hành chính. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 17 đơn đến các cơ quan để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền; lưu theo dõi 12 đơn thư gồm: đơn nặc danh, đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp, đơn đã được Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh giải quyết; hướng dẫn 03 công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết; tiếp nhận 13 báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan và đã kịp thời thông báo kết quả giải quyết cho công dân biết. Hiện nay, còn 04 đơn thư đang trong thời hạn giải quyết.
 
 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang thực hiện TXCT tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang
 
Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, HĐND tỉnh đã đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường tập huấn kỹ năng tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; duy trì và thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Góp phần khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Triệu Vy