Hà Giang: Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng ngày 14/7, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 6.286 tỷ đồng, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 1.664,4 tỷ đồng, tăng 1,57% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp – xây dựng ước đạt 1.403,4 tỷ đồng, tăng 5,5%; Khu vực dịch vụ ước đạt 2.882 tỷ đồng, tăng 4,54%; thuế và trợ cấp sản phẩm ước đạt 336,4 tỷ đồng, tăng 2,1%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá thực tế ước đạt 11.698 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 5.001 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước 1.732,7 tỷ đồng, tăng 37,95%; vốn đầu tư ngoài ngân sách 3.268,3 tỷ đồng giảm 2,83%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 7.542 tỷ đồng, trong đó: Thu NSNN trên địa bàn đạt 925 tỷ đồng, đạt 49,5% kế hoạch TW giao, đạt 34,3% kế hoạch tỉnh giao và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.
 
Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tiếp tục triển khai Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững cho 571 hộ tham gia, vượt 215 hộ so với kế hoạch, diện tích vườn tạp đã thực hiện cải tạo là 543.962 m2, trong đó huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ là 975 triệu đồng. Đối với Đề án phát triển bền vững cây Cam Sành, đã triển khai dự án cải tạo thay thế vườn cam già cỗi, kém hiệu quả để phục vụ công tác rải vụ với quy mô 260 ha/195 hộ tham gia. Triển khai 03 dự án hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ trong 03 năm là 19.644,3 triệu đồng. Các huyện, thành phố đã triển khai 26 dự án liên kết với tổng kinh phí 21.402 triệu đồng.

Về hoạt động đầu tư công, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đến ngày 20/6/2021 đạt 31,1% so với kế hoạch. Đối với các dự án khởi công mới năm 2021: Đã có 4/48 dự án đã được khởi công; 29/48 dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai các bước theo quy định; 15/48 dự án đang lập báo cáo và trình phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư. Số dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đang quản lý là 14 dự án; tiến độ giải ngân đạt 19,142 tỷ đồng/1.077,648 tỷ đồng đạt 1,77% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm như tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt kỳ vọng, thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng năm. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, chưa đạt yêu cầu. Nhất là nguồn vốn ODA, nguồn vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Công tác triển khai các dự án khởi công mới của các chủ đầu tư rất chậm cũng đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tỉnh; Dịch Tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục trâu bò chưa được khống chế dứt điểm. Các hoạt động kinh doanh vận tải, du lịch bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao phải tạm dừng. Số lao động bị mất việc, ngừng việc, nghỉ giãn việc gia tăng. Bên cạnh đó tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư chưa đạt theo kế hoạch. Quá trình thực hiện thủ tục đầu tư còn nhiều vướng mắc, kéo dài, đặc biệt công tác đền bù, GPMB; số lượng các dự án đầu tư trong các lĩnh vực đột phá của tỉnh về nông nghiệp, du lịch dịch vụ còn ít. Công tác lập quy hoạch xây dựng, đô thị còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo. Trong giải quyết thủ tục hành chính, số lượng hồ sơ quá hạn còn lớn; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2021 triển vọng tăng trưởng kinh tế còn nhiều yếu tố rủi ro, thách thức; dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép”. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục quán triệt và tập trung phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021; Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, quyết liệt thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững và Đề án phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021; quan tâm hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan đến cấp quyết định chủ trương đầu tư; rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của nhà đầu tư; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất; Tập trung thực hiện mục tiêu phấn đấu thu ngân sách hoàn thành kế hoạch tỉnh giao là 2.700 tỷ đồng; Tập trung hoàn thành xây dựng 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phấn đấu hoàn thành các nội dung theo đúng lộ trình tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/01/2021 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 02/2022; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mói tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, lãnh thổ quốc gia…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình bày Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Cũng trong phiên làm việc đầu tiên của Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo và tờ trình về một số nội dung như: Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Thông báo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hà Giang tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh kết quả công tác của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Tờ trình của UBND tỉnh về việc: đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2025; đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; đề nghị HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; dự kiến phương án kế hoạch công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025; đề nghị ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang.
Nguyễn Đoan – Lan Phương