Giám sát kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 10/10/2022, Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Đ/c Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát với UBND huyện Vị Xuyên.
Theo báo cáo của UBND huyện, thời  gian qua, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Đất đai; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương. Tổ chức niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử của huyện, bộ phận một cửa và trả kết quả tại trụ sở của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; quan tâm thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hàng năm đều rà soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân...

Từ 2016 đến 2022, UBND huyện Vị Xuyên đã ban hành hơn 20 văn bản về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường. Đến nay, huyện đã thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất nông nghiệp là 55.225 giấy (trong đó: cấp lần đầu là 48.237 giấy; cấp đổi, cấp lại: 6.988 giấy); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp là  24.077 giấy (trong đó: cấp lần đầu: 21.455 giấy; cấp đổi, cấp lại: 2.622 giấy). Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cấp GCN vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: công tác đôn đốc, kiểm tra, tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ cấp đổi GCN sau dồn điền đổi thửa từ xã đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan chuyên môn của huyện chậm và lúng túng do đó tỷ lệ cấp đổi GCN sau dồn điền đổi thửa thấp; việc thực hiện cấp GCN cho nhân dân, cấp theo dự án còn chậm chưa đạt theo kế hoạch đề ra...
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát với UBND huyện Vị Xuyên.
 
Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Vị Xuyên giải trình, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế đối với việc cấp GCN trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu và giải trình của huyện Vị Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Vị Xuyên trong triển khai công tác cấp GCN cho nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện Vị Xuyên cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm chuyên môn quản lý đất đai đảm bảo đủ năng lực, trình độ, nhất là ở cấp xã, thị trấn, cùng với đó thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc những quy định về tiếp nhận hồ sơ cấp GCN tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện đúng theo trình tự các bước thủ tục hành chính; quan tâm bố trí kinh phí sự nghiệp địa chính  từ thu tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, giữa cơ quan chuyên môn với các xã, thị trấn, đặc biệt là sự phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Văn phòng đăng ký đất đai cùng cấp. Phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai được nhịp nhàng, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân...
 
Đoàn giám sát khảo sát việc cấp giấy chứng nhận tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện Vị Xuyên.
 
Hoàng Hiền