Công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm

Nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm về lĩnh vực Dân tộc, Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảng định: Song hành cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai có hiệu quả. Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; sáng tạo, nỗ lực cố gắng trong phát triển KT-XH, vươn lên thoát nghèo.
Đồng chí Bùi Quang Trí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban tại Kỳ họp
Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng thể hiện quan điểm đồng tình với nhận định, đánh giá về công tác dân  tộc và tôn giáo thể hiện trong báo cáo của UBND tỉnh và khảng định: Trong 6 tháng đầu năm, các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị phê duyệt các thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; điều tra, rà soát các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở, tiêu chí xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011 - 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dân tộc, đồng thời chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra đối với việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, nhằm đảm bảo các chính sách được thực thi đúng pháp luật. Các cấp chính quyền tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền, phổ biến và tích cực triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/5/2021của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, bầu ra 6 vị đại biểu Quốc hội, 57 đại biểu HĐND tỉnh, 370 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.054 đại biểu HĐND cấp xã, trong đó số đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao và đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định (Tỷ lệ người DTTS trúng cử đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH Hà Giang bằng 83,88%; Tỷ lệ người DTTS trúng cử đại biểu đại biểu HĐND tỉnh bằng 49,1%; Tỷ lệ người DTTS trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện bằng 69,73%; Tỷ lệ người DTTS trúng cử đại biểu  HĐND cấp xã bằng 85,5%). Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú từng bước được củng cố, xây dựng hoàn thiện. Thành lập thêm 04 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp THCS và THPT tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn và Bắc Mê tạo điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số đến lớp, đến trường và được chăm sóc, dạy dỗ trong điệu kiện, môi trường giáo dục thuận lợi; hợp tác với Đại học Thái Nguyên đề xuất xây dựng phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang để giải quyết những khó khăn, bất cập hiện nay của các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và tạo thuận lợi cho con em các dân tộc trong tỉnh được tham gia học tập.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số có nhiều cải tiến sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chính sách cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín được phát huy, đồng thời được đảm bảo về chế độ chính sách theo quy định.

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tập trung chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, không phát sinh những “điểm nóng” về các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững…
 
Cũng qua  thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận định: Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân tộc và triển khai các chương tình, chính sách dân tộc còn có một số khó khăn, bất cập và tồn tại, đó là:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid -19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ngành nghề kinh doanh ngừng hoạt động, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách và du lịch đã làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của lực lượng lao động trong tỉnh. Một số nhà máy, khu công nghiệp trong nước tạm dừng hoạt động dẫn đến có nhiều lao động Hà Giang bị mất việc làm, ngừng việc, nghỉ giãn việc,làm ảnh hưởng đến thu thập của các hộ gia đình, tạo thêm áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước các cấp về giải quyết việc làm cho lao động địa phương và giải quyết những vấn đề xã hội khác phát sinh.

Hiện nay Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các chương trình, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III và các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi (theo đó, Hà Giang có 133 xã khu vực III; có 81 thôn bản diện đặc biệt khó khăn). Tuy nhiên theo quy định, các xã khu vực II, khu vực III đã được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực II, khu vực III. Như vậy, một số chính sách an sinh xã hội như chế độ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ cho học sinhvà một số chế độ của cán bộ, công chức... sẽ bị cắt giảm, không được tiếp tục thụ hưởng. Đặc biệt là việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục dự báo sẽ có tác động đến việc vận động và duy trì sĩ số học sinh.

Về những tồn tại: Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số huyện còn chậm (4/6 huyện đã dự kiến phân bổ; 2/6 huyện chưa dự kiến được danh mục để triển khai thực hiện); tiến độ giải ngân một số nguồn vốn thuộc chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số còn chậm (Giải ngân nguồn vồn thực hiệnĐề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 20,5% KH; giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG GNBV - 30a chuyển nguồn từ năm 2020 đạt 9,1%; giải ngân nguồn vốn sự nghiệp theo Quyết định 2085 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn một số huyện còn chậm).

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài trong vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chưa được giải quyết triệt để; tình trạng di cư tự do vẫn còn xảy ra với 5 hộ/24 khẩu. Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn khá phổ biến.

Về phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm, ngoài những giải phát đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá bổ sung công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức đánh giá và có giải pháp để triển khai hiệu quả đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường công tác tuyên truyền bài trừ các thủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có giải pháp tuyên truyền vận động để hạn chế tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên.

Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá sự tác động khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 đến các xã khu vực II, khu vực III đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới, đồng thời có giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chỉ đạo các huyện khẩn trương hoàn tất các thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai kịp thời gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 NQ/CP, ngày 01/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Có chính sách hỗ trợ và giải quyết việc làm đối với lao động là người dân tộc thiểu số hiện đang mất việc làm, ngừng việc, nghỉ giãn việc, nhất là lao động từ các khu công nghiệp ngoài tỉnhtrở về địa phương sau khi đã hết thời gian cách ly; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 57/NĐ-CP, ngày 9/5/2017 của Chính phủ về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, cần lưu ý ưu tiên tuyển sinh các em là người dân tộc rất ít người của tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực là người DTTS cho tỉnh.

Nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm sẽ được Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định.
Hùng Hải