Ban pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Mười một – HĐND tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Sáng ngày 09/7/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp, mời dự họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.
Đ/c Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016  Ban pháp chế tiến hành thẩm tra 03 báo cáo và 01 dự thảo Nghị quyết gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Tờ trình về việc thông qua Đề án chia tách địa giới hành chính huyện Bắc Quang để thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang.

Sau khi nghe ông Đỗ Minh Huấn - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, các thành viên của Ban và các đại biểu dự họp đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, sát thực, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và định hướng cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

Kết luận tại cuộc họp thẩm tra, Ông Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thay mặt Ban tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét bổ sung vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI./.

Tác giả: Thanh Hà