Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đồng Văn

Ngày 14/11, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát cùng các thành viên đã đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đồng Văn để làm cơ sở phục vụ cho công tác thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sắp tới.
Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Huyện Đồng Văn có 02 thị trấn, 17 xã, 225 thôn, bản, tổ dân phố với 17 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 87,2% dân số toàn huyện. Có 12 cơ quan hành chính nhà nước; 56 đơn vị sự nghiệp công lập. Hằng năm, căn cứ theo quyết định giao biên chế của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành quyết định giao biên chế đến từng phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thực hiện không vượt quá số biên chế được cấp trên giao. Trong đó, số biên chế hành chính năm 2020 là 85/90 chỉ tiêu, năm 2021 là 80/90 chỉ tiêu, năm 2022 là 81/90 chỉ tiêu; số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao năm 2020 là 1.688 chỉ tiêu; năm 2021 là 1.640 chỉ tiêu; năm 2022 là 1.562 chỉ tiêu; số cán bộ, công chức xã năm 2020 là 399/400 cán bộ, công chức; năm 2021 là 393/400 cán bộ, công chức; năm 2022 là 381/400 cán bộ, công chức…

Huyện đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biên chế công chức, sử dụng biên chế công chức và tinh giản biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, chỉ đạo thống nhất, triển khai đúng quy định. Hằng năm, thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, việc sử dụng chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao không vượt quá so với quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Hiện nay, một số công chức tại phòng chuyên môn phải kiêm nhiệm thêm vị trí việc làm khác nên hiệu quả công việc chưa cao; biên chế đối với xã loại 2 chưa bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ môn tại cấp xã; việc bố trí sắp xếp công chức còn nhiều khó khăn do một số công chức có trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí công tác; hiện nay đang thực hiện phân cấp theo Quy định của Tỉnh ủy, chưa có phân cấp về mặt nhà nước, một số nội dung như chuyển hạng chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức còn chưa được phân cấp rõ ràng nên khó khăn cho việc thực hiện; việc tiếp nhận vào làm công chức và tiếp nhận vào công chức để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện nay quy trình thực hiện còn mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức và sắp xếp, bố trí công tác cán bộ chưa được kịp thời. Việc xây dựng vị trí việc làm chưa có hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm.
 
Huyện cũng đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh sớm ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và đẩy mạnh phân cấp theo Nghị quyết số 04 ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với một số nội dung: phân cấp việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện; việc tiếp nhận vào làm công chức, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch công chức. Đề nghị Trung ương xem xét cho các trường học ở các huyện vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được bổ sung biên chế kế toán và y tế trường học cho các trường học có học sinh bán trú. Cho phép sử dụng định biên của chức danh Bí thư hoặc Phó bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND cấp xã để bố trí công chức chuyên trách lĩnh vực lao động thương binh và xã hội đối với xã loại 2 và công chức chuyên trách lĩnh vực giao thông xây dựng đối với xã loại 1 để đảm bảo thực hiện đầy đủ, có chất lượng nhiệm vụ chuyên môn đối với cấp xã; đề nghị tỉnh sớm tổ chức thi thăng hạng cho đội ngũ giáo viên.

 
 
Đ/c Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát cũng đề nghị UBND huyện Đồng Văn làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc lập kế hoạch biên chế hàng năm; trình tự, thời gian và gửi kế hoạch biên chế công chức, viên chức hằng năm; thực hiện phân bổ chi tiêu, bố trí, quản lý và sử dụng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ - CP; số giáo viên chuyển đi, chuyển đến và tình trạng thiếu giáo viên; tình trạng cán bộ y tế sau khi được đào tạo nghỉ việc gây khó khăn cho ngành y tế; việc thực hiện bố trí đối với cán bộ, công chức cấp xã; việc thực hiện biên chế được giao theo Quyết định của UBND tỉnh như việc tiếp nhận các trường hợp tuyển dụng mới; việc xét chuyển cán bộ, công chức xã thành công chức cấp huyện; tuyển dụng viên chức, công chức xã; nhu cầu tuyển dụng biên chế năm 2023 của huyện; công tác tổng hợp, thẩm định, đề nghị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức, viên chức thuộc thẩm quyền.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện giao biên chế, đồng thời cũng sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện để làm việc với ngành chuyên môn phục vụ các văn bản trình Kỳ họp thứ Mười sắp tới.

 

Đoàn Khảo sát tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đồng Văn.
 

Đoàn Khảo sát tại Bệnh viện đa khoa huyện.
 
Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.
Lan Phương