Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự tại huyện Bắc Mê

Tiếp tục chương trình giám sát của HĐND tỉnh Hà Giang năm 2014 trong 2 ngày 28 và 29/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bắc Mê.
Đồng chí Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát
Tại các cơ quan, đơn vị Đoàn đến giám sát là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện. Các đơn vị đã báo cáo những nội dung Đoàn yêu cầu về tình hình tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ, chức danh pháp lý; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc lĩnh vực của ngành; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và những đề xuất kiến nghị. Nhìn chung, các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện đã chấp hành và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
 
Trước đó đoàn cũng đã có buổi giám sát tại xã Đường Âm và thị trấn Yên Phú. Theo báo cáo, trong năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định; công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu, khai báo tạm trú tạm vắng được thực hiện tốt. Quá trình triển khai thi hành Luật thi hành án trên địa bàn các xã đã phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp của huyện. Tuy nhiên, trên địa bàn các xã vẫn còn hiện tượng công dân bỏ đi Trung Quốc lao động tự do; tình hình hoạt động truyền, học đạo trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp; việc nắm bắt và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước còn hạn chế.
 
Tại các buổi giám sát các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi thẳng thắn với các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện cũng như cấp ủy, chính quyền xã nhiều vấn đề về những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế; đồng thời, cũng đề xuất và đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã tiếp thu các đề xuất kiến nghị đồng thời đề nghị các cơ quan tố tụng trên địa bàn huyện Bắc Mê tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác xét xử lưu động; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; quan tâm đến công tác dự báo tình hình tội phạm để có biện pháp phòng ngừa trên địa bàn huyện; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành./.

Tác giả: Trường Huy