Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh giám sát tại huyện Bắc Quang

Thực hiện chương trình giám sát năm 2014, trong 2 ngày 19 – 20/5/2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hùng Ngọc Kim – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn cùng các đồng chí thành viên trong Ban đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí và các loại quỹ từ năm 2011 – 2014; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015 tại huyện Bắc Quang.
Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang
Qua báo cáo của UBND huyện cho thấy: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 19/7/2013. Qua việc xây dựng và thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hạn chế rõ rệt việc tuỳ tiện chuyển đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp, giúp việc phân bổ đất ngày càng hợp lý, tiết kiệm, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về kết quả thực hiện thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí và các loại quỹ từ năm 2011 – 2014: Hiện trên địa bàn huyện đang thu 15 loại phí, 6 loại lệ phí, 13 loại quỹ. Công tác thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí, các loại quỹ được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định. Từ năm 2011 đến 4/2014, thu các loại phí, lệ phí, quỹ trên địa bàn huyện được 12.304,2 triệu đồng. Các loại phí, lệ phí thu được đều trích nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định, các loại quỹ được sử dụng đúng mục đích và đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn; đội ngũ cán bộ làm công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vừa thiếu và yếu về chuyên môn, chưa nắm bắt sát nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện dẫn đến lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế; công tác thu phí, lệ phí, các loại quỹ còn chậm; cấp xã còn chưa nắm rõ những khoản phí, lệ phí, quỹ cấp mình được phép thu, chưa thực hiện rà soát và quản lý hết các nguồn thu...

Phát biểu kết luận buổi giám sát tại huyện, đồng chí Hùng Ngọc Kim – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện trong việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015; kết quả thực hiện thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí và các loại quỹ từ năm 2011 – 2014 của huyện Bắc Quang. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác quản lý trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia nộp phí, lệ phí và các loại quỹ đầy đủ, đúng thời gian; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong việc thu – chi các loại phí, lệ phí, quỹ; báo cáo kết quả thu – chi tại kỳ họp HĐND cấp xã cuối năm; chỉ đạo các xã rà soát và đưa vào quản lý thu đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của cấp xã theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí....  

Trước khi giám sát UBND huyện, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại xã Tân Quang, Thị trấn Việt Quang và xã Hùng An./.

Tác giả: Thu Hiền