Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Thành phố Hà Nội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, sáng 29/10, sau khi nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về các nội dung trên. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận ở Tổ số 10 cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hải Dương.
Đ/c Vương Ngọc Hà - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận
Tham gia thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đồng chí Vương Ngọc Hà - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban soạn thảo cần cân nhắc câu từ tại Khoản 1, Điều 38 "nơi mình nhận công tác". Theo đại biểu, quy định như vậy rất dễ hiểu lầm chỉ mang tính chất về địa giới hành chính. Vì vậy cần chọn câu từ cho chặt chẽ hơn. Về vị thế vai trò ĐBQH chuyên trách trung ương và địa phương và vị thế của Văn phòng, đại biểu đồng tình với quan điểm khi đã là đại biểu Quốc hội thì là của cơ quan Trung ương và đại diện cho cử tri của toàn quốc, chính vì vậy để nâng cao vị thế của Đoàn ĐBQH thì mọi điều kiện đảm bảo về hoạt động cho Đoàn ĐBQH sẽ nên để cơ quan Trung ương đảm bảo sẽ hợp lý hơn; đối với Văn phòng của Đoàn ĐBQH, đại biểu cũng đồng tình cao với việc phải có Văn phòng phục vụ cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, có thể sáp nhập được giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, về tính chất chuyên môn hai cơ quan này giống nhau, do vậy phải thể hiện trong Luật là cơ quan chứ không phải là bộ phận tham mưu giúp việc.
 

Đại biểu Quốc hội Thào Xuân Sùng phát biểu thảo luận

Đại biểu Quốc hội Thào Xuân Sùng đoàn Hà Giang cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội là cần thiết nhằm nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật thời gian qua. Do vậy phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Luật, Nghị quyết cho phù hợp với chủ trương của Đảng. Quan trọng nhất là bộ máy giúp việc của cơ quan lập pháp, giám sát phải có Văn phòng giúp việc, phải hoàn chỉnh, có đủ năng lực để tham mưu, vì vậy Đoàn ĐBQH, HĐND cần có bộ máy giúp việc độc lập.

Riêng nội dung quy định về Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thì thẩm quyền quyết định ĐBQH chuyên trách là UBTVQH thống nhất với địa phương và như vậy khi UBTVQH đã quyết định Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thì đương nhiên phải được bổ sung vào Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, như vậy sẽ rất thuận lợi cho việc luân chuyển.
Ngọc Hà