Xã Mậu Duệ tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày 30/11, xã Mậu Duệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự Hội nghị, có Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã, Đại biểu HĐND xã Mậu Duệ.
Lãnh đạo xã Mậu Duệ tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trước khi tổng kết hoạt động của HĐND xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND xã Mậu Duệ đã tiến hành Kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông: Ngô Xuân Hiến. Theo đó, 100 % Đại biểu nhất trí bầu ông: Ngô Xuân Hiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Duệ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Mậu Duệ, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 chỉ rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 13 kỳ họp; trong đó, có 9 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp bất thường. Vai trò và chất lượng hoạt động của Đại biểu HĐND tại các Kỳ họp được nâng lên rõ rệt; trong hoạt động, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, chủ trì các kỳ họp linh hoạt, đúng luật, nổi bật là quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; đến nay, HĐND xã đã ban hành được 57 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; phê chuẩn quyết toán, dự toán thu – chi ngân sách, kiện toàn công tác cán bộ. Việc ban hành các văn bản của HĐND trên các lĩnh vực cơ bản được kịp thời, đúng thẩm quyền; góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã. HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại các Kỳ họp và giữa các Kỳ họp, đã tổ chức giám sát được 8 cuộc về các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện thường xuyên trước và sau các Kỳ họp HĐND, với 17 cuộc tại các thôn; qua đó, đã tiếp nhận 136 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền của cấp xã giải quyết; tỷ lệ giải quyết các kiến nghị của cử tri đạt 100 %. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan, ban, ngành trong xã và HĐND cấp trên. Đảm bảo các chế độ đối với Đại biểu HĐND, được thực hiện theo quy định, từ đó, hoạt động của HĐND có hiệu quả và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động của HĐND  vẫn còn những tồn tại đó là: Một số Đại biểu HĐND xã trình độ, năng lực còn hạn chế nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐND chưa hiệu quả; kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND xã theo Nghị quyết 49 của HĐND tỉnh chưa đảm bảo...

Các Đại biểu HĐND xã dự Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ như: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho Kỳ họp cuối năm của HĐND xã như: các văn bản trình Kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri... thực hiện có hiệu quả Đề án "nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã"; duy trì tốt mối quan hệ với HĐND cấp trên và các cơ quan chức năng tại địa phương....

Dịp này, xã Mậu Duệ đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

Hoàng Thơm