Vị Xuyên họp Ủy ban bầu cử

Ngày 20/4, Ủy ban bầu cử huyện Vị Xuyên tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất phân bổ số lượng đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi làm việc
Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách 60 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tại buổi làm việc, các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện đã họp, thảo luận, thống nhất phân bổ 60 đại biểu tham gia ứng cử  tại 10 đơn vị bầu cử đảm bảo đúng quy định.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Vị Xuyên thông qua danh sách 60 đại biểu tham gia ứng cử  tại 10 đơn vị bầu cử cấp huyện. Đồng thời, yêu cầu  các thành viên trong Uỷ ban bầu cử, các Tiểu ban giúp việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.
 Vi Khiết