Tổng kết hoạt động HĐND huyện Đồng Văn khóa XIX và tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã"

Chiều 12.1, HĐND huyện Đồng Văn tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND khóa XIX và tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã”, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Lãnh đạo huyện Đồng Văn tặng Giấy Khen cho các tập thể

Trong 5 năm, hoạt động HĐND 2 cấp của huyện Đồng Văn tiếp tục được đổi mới và nâng cao; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được thực hiện chu đáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND 2 cấp đã tổ chức 241 kỳ họp; trước và sau mỗi kỳ họp đều tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri chuyển đến các cơ quan trả lời theo quy định; trong các kỳ họp, báo cáo của Thường trực HĐND, UBND đều được rút ngắn để dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn. Việc triển khai, ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương được triển khai kịp thời có hiệu quả. Về thực hiện chức năng giám sát luôn được chú trọng, thông qua việc thẩm tra, xem xét các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; giám sát giữa các kỳ họp được thực hiện tốt, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sác của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm, Thường trực HĐND 2 cấp huyện Đồng Văn giám sát, khảo sát được 409 cuộc; sau cuộc giám sát, đều ban hành thông báo kết quả giám sát, đã có 1.062 kiến nghị gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết, trong đó đã giải quyết dứt điểm 985 kiến nghị, đạt 92,7%. Hoạt động tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố, tổ cáo của công dân được coi trọng, qua tổng hợp đã có 2.417 lượt đại biểu tiếp xúc cử tri với 147.285 lượt cử tri tham gia; sau tiếp xúc đã chuyển được 1.296 ý kiến để các cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đối với Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã có bước chuyển biến tích cực, đã tổ chức thành công 229 kỳ họp; chức năng, quyền hạn của người đại biểu được khẳng định rõ nét. Các hoạt động từ khẩu chuẩn bị kỳ họp đến thảo luận, chất vấn và trả lời chất được nâng cao, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương…

Nhân dịp này, UBND huyện Đồng Văn tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 65 cá nhân có thành xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016.   

Nguồn tin: Báo Hà Giang