Họp Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quang Bình

Chiều 2.4, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình họp đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị số 11 huyện Quang Bình chủ trì cuộc họp.
Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.
Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình gồm 11 thành viên, có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các tổ bầu cử; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung tổ chức bầu cử; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu của quy trình bầu cử bám sát theo kế hoạch. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Phan Huy Ngọc đề nghị các thành viên Ban bầu cử đôn đốc địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng cuộc bầu cử cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của mình đi tham gia bầu cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử; tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở; tập trung kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các nhiệm vụ và kịp thời báo cáo tiến độ theo quy định.
Nguồn tin: Báo Hà Giang