Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 10 (mở rộng)

Ngày 6/7/2022, Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng). Dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy phụ trách huyện Bắc Quang.
Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận vào: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
 
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí, đánh giá cao kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong 6 tháng đầu năm 2022 trong việc tập trung quán triệt triển khai kịp thời các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong năm 2022 và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong bối cảnh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của cấp trên thành các nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và người dân được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được thực hiện thường xuyên, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn các hạn chế, khuyết điểm. Hoạt động khối cơ quan đoàn thể có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bên cạnh đó còn lãnh đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh như: Công tác thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; các chương trình, đề án, được triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm như: Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 6.285,7ha đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.287,7 tấn đạt 102,9% kế hoạch; tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện 95.750 con đạt 100,3% kế hoạch; thu ngân sách đạt 73.008 triệu đồng… đẩy mạnh triển khai tiến độ thực hiện các chương trình, đề án như: Đề án cải tạo vườn tạp, dề án phát triển bền vững cây cam sành 2020; giao cấy mạ khung vụ xuân; các mô hình sản xuất lâm, nông nghiệp phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt kế hoạch đề ra; công tác giáo dục đào tạo được quan tâm triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra; làm tốt công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác thông tin tuyên truyền, công tác tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy trực thuộc còn chưa thực sự quyết liệt, công tác cụ thể hóa văn bản của cấp ủy cấp trên còn hình thức, chưa sát với thực tế; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên ở một số chi bộ vẫn chưa kịp thời; ý thức tham gia học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên còn nhiều hạn chế…

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt sản xuất vụ mùa, vụ đông xuân; đẩy mạnh đầu tư tham canh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông sản của địa phương; chỉ đạo các xã tiếp tục phấn đấu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai…; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh chợ Đồng Yên, Hùng An; tăng cường các giải pháp thực hiện thu ngân sách đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; chủ động phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh, huyện đến nhân dân...
 
Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Quang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm 2017 - 2022.
 
Hội nghị đã trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể, các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2017 - 2022.
Thùy Linh