HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp lần thứ 11

Trong hai ngày 19 và 20.12.2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện Xín Mần, HĐND huyện Xín Mần đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự kỳ họp có đồng chí: Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Đ/c Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Tại kỳ họp lần này HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH - QPAN  năm 2019; Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách địa phương, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019 và nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, 10 HĐND huyện khóa XIX; các tờ trình về việc phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2020; bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2019; phân bổ nguồn sổ xố kiến thiết và nguồn bán quyền sử dụng đất; phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2020… Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã có 40 chỉ tiêu đạt và vượt, 9 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%, 2 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 90% so với Nghị quyết HĐND huyện giao... Hoạt động của HĐND huyện được thực hiện tốt theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong năm 2019, các đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Hoạt động giám sát, khảo sát được đẩy mạnh, công tác tiếp công dân được thực hiện tốt.

Kỳ họp cũng đã được nghe Tổ đại biểu HDDND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua các báo cáo của các cơ quan tư pháp và Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐND và UBND huyện.

Phát biểu tại kỳ họp, Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2019, huyện Xín Mần đã có nhiều thay đổi rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là khó khăn về kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng chí mong muốn các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm, họp bàn, thảo luận đưa ra giải pháp, biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó tập trung  giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về giáo dục phổ biến pháp luật và các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác giám sát trên các lĩnh vực về quỹ phát triển bảo vệ rừng, về chế độ ăn cho học sinh tại các trường học, về chất lượng xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đường bê tông nông thôn… HĐND huyện cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đại biểu HĐND để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu, góp phần trong thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực thảo luận, đề xuất các giải pháp để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Kỳ họp cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, tập chung vào các vấn đề như: Chất lượng làm đường giao thông nông thôn, chi trả dịch vụ môi trường rừng, giám sát chất lượng bữa ăn cho học sinh nội trú và bán trú trên địa bàn huyện, quản lý đất đai, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Các đại biểu cũng đề ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của các phòng ban và các địa phương trong năm; nhất trí với ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 13/3/2019 của Thị trấn Cốc Pài và biểu quyết nhất trí cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với ông Sin Đức Văn, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, đồng thời biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trong khác tại Kỳ họp.
Cao Cường