HĐND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Kỳ họp thứ 11 (bất thường)

Chiều ngày 9/10/2019, HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu cử miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp đã thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Vần Kim Đưởng hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoàng Su Phì; giới thiệu và bầu bổ sung bà Hoàng Thị Nguyệt - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Hoàng Su Phì, là đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giới thiệu ứng cử chức danh trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Phạm Văn Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Su Phì dochuyển đơn vị công tác; giới thiệu và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Thành Trung - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Su Phì.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phượng Quang Lớ – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban tổ chức Huyện ủy và phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về điều động cán bộ thuộc diện Sở Y tế quản lý đối với bà Hoàng Thị Nguyệt về biên chế thuộc UBND huyện theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Trưởng ban Pháp chế sớm tiếp nhận nhiệm vụ trên cương vị mới; giao cho văn phòng HĐND, UBND huyện tham mưu xây dựng báo cáo kết quả kỳ họp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thường trực Huyện ủy trong thời gian tới.
 Bình Tài