Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đầu tư có thu hồi trong sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc đề án "Thôn tự chủ, tự quản"

Nhằm góp phần khắc phục khó khăn về nguồn vốn sản xuất - kinh doanh cho nhân dân trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2014, huyện Bắc Quang đã thực hiện đề án "Thôn tự chủ, tự quản" với 08 tiêu chí (trong đó, xác định cơ chế “cho vay có thu hồi” - cho vay không tính lãi suất; “cho vay gắn với trách nhiệm của người vay” - nhà nước hỗ trợ 3% tổng lãi suất/năm) là một trong những khâu đột phá trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Để đánh giá một cách khách quan việc tổ chức triển khai thực hiện đề án, Thường trực HĐND huyện Bắc Quang tiến hành giám sát tại 04 xã (Kim Ngọc, Việt Vinh, Vĩnh Phúc và Đồng Yên). Kết quả giám sát cho thấy, đây là một trong những chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền phù hợp với lòng dân, có thể thực hiện lâu dài trên phạm vi toàn huyện. Ngoài ra, sự “vào cuộc” của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ngành chức năng, hội, đoàn thể và cả cộng đồng từ huyện đến cơ sở là rất đáng khích lệ (xã Việt Vinh đã hoàn thành việc thu hồi vốn theo đúng tiến độ, các xã Vĩnh Phúc và Đồng Yên đạt trên 50% kế hoạch).
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện đề án vẫn còn một số tồn tại đó là: công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của một số cơ sở cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên, thiếu tính quyết liệt; sự phối, kết hợp giữa các ngành, hội, đoàn thể chưa thật sự đồng bộ. Công tác tuyên truyền nội dung đề án chưa sâu, rộng dẫn tới việc thực hiện có lúc còn lúng túng, hiệu quả đạt được chưa cao (việc thu hồi vốn còn chậm so với kế hoạch)…
 
Trước những hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền nội dung đề án, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân nhằm tạo sự đột phá trong việc tổ chức thực hiện đề án. Việc tổ chức thực hiện đề án một cách “bài bản” đúng quy trình chắc chắn sẽ góp phần tạo ra bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các xã, thị trấn cần coi đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nội dung của đề án khá phong phú và có trọng tâm, trọng điểm, ngoài cho vay vốn làm ăn, đề án còn tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, thực hiện chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, khuyến nông - lâm, hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ làm nhà ở... cho các hộ nghèo. Do đó, việc triển khai đồng bộ các nội dung của đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo./.
 

Tác giả: Lương Tiến Dũng