Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Minh lần thứ XIII – nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 26/2 Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014- 2019; Đây là Đại hội được UB MTTQ tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội Ủy ban MTTQ các huyện thành phố trong tỉnh; tới dự có đ/c Vương Mí Vàng PBT Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Thào Hồng Sơn Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy, thành ủy, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng 139 đại biểu chính thức đã về dự.
Đ/c Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Trong 5 năm qua Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh cùng với các tổ chức thành viên đã vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các chương trình hành động do Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các cấp đề ra, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; trong đó chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tập hợp đội ngũ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân dân gian, các chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động của MTTQ; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các thành viên; nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư giúp nhau phát triển kinh tế; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nổi bật là việc thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu;  MTTQ cùng các thành viên đã vận động cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo. Kết quả đã xóa được hơn 2.500 nhà tạm, hỗ trợ được 77 con gia súc nuôi luân chuyển, giảm được hơn 5.000 hộ nghèo. Nhân dân trong huyện đã phát huy nội lực, tích cực tham gia chương trình nông thôn mới, nâng cấp và mở mới được hơn 100km đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 700 nghìn ngày công và hiến hơn 32 Nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, quyên góp ủng hộ quỹ xây dựng Nông thôn mới được trên 500 triệu đồng. Bản sắc văn hóa các dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân được giữ gìn và phát huy; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi. Đến nay toàn huyện có 100 khu dân cư được công nhận lại đạt chuẩn làng văn hóa; hơn 6.000 gia đình đạt tiêu chí văn hóa.

Với chủ đề của đại hội là “ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ, chung sức xây dựng vì sự phát triển bền vững của huyện Yên Minh”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ 2014- 2019 với các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “ Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng an ninh ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân...

Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 Ủy viên Ủy Ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019; đồng thời tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử ra Ban thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực ủy ban MTTQ huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019; hiệp thương cử 15 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Vương Mí Vàng PBT Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tập hợp nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh, những kết quả trên đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của huyện nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung; Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là Đại hội được UBMTTQ tỉnh chọn làm điểm, do đó sau đại hội này UBMTTQ tỉnh và Ban tổ chức đại hội cần đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức đại hội UBMTTQ các huyện, thành phố còn lại đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao. Trong đó cần chú trọng chuẩn bị tốt văn kiện báo cáo trình đại hội, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, đánh giá đầy đủ những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ và các thành viên, đồng thời nêu bật vai trò của MTTQ trong công tác tập hợp quần chúng nhân dân; Về nội dung xây chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới của ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố cần phải cụ thể và có giải pháp thiết thực, mang tính khả thi, đổi mới công tác tuyên truyền vận động, các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các huyện, thành phố trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo tốt công tác đại hội Ủy ban MTTQ cấp mình theo đúng kế hoạch đề ra.
          

Tác giả: Văn Bính - Tiến Thành