Bắc Quang tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Hiến pháp 2013 và một số Luật mới được ban hành năm 2013

Ngày 28-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua bản Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp năm 1992 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014.
Toàn cảnh hội nghị
Để Hiến pháp 2013, sớm đi vào đời sống xã hội đảm bảo phát huy hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình tổ chức thực hiện, ngày 21/8/2014, huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và một số Luật mới được ban hành trong năm 2013 cho gần 200 đại biểu là Lãnh đạo các phòng, ban, ngành; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện; Thường trực UBND, cán bộ tư pháp - hộ tịch và Văn phòng HĐND & UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên của huyện quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013: Hiến pháp năm 2013 gồm 11 Chương, 120 Điều, giảm 01 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, phân tích làm rõ một số điểm mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chủ quyền Tổ quốc…  

Hội nghị cũng đã triển khai phổ biến, tuyên truyền về Luật Đất đai sửa đổi và các một số Luật khác do Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 cho các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, các báo cáo viên phổ biến một số điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 như: tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quy định cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của Nhà nước và những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai để Nhà nước nắm chắc quỹ đất cả về số lượng, chất lượng để sử dụng hợp lý, hiệu quả; bổ sung các quy định về quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ, liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất các cấp và quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành; tăng cường tính công khai, dân chủ thông qua quy định quy hoạch phải được lấy ý kiến của nhân dân và trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đối với tất cả các cấp; bổ sung quy định để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch; quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư…/.

Tác giả: Lương Tiến Dũng