Bắc Quang: Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-20206, ngày 16/6/2021, ông Nguyễn Công Viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-UBBC ngày 15/6/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Bắc Quang về xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XXI, số lượng đại biểu được triệu tập là 35 đại biểu. Kỳ họp cũng mời đại biểu dự với các thành phần theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.Thời gian họp trong 1,5 ngày; Phiên trù bị được tiến hành vào chiều ngày 27/6/2021 và Phiên họp chính thức diễn ra trong thời gian 01 ngày, khai mạc 8h00' ngày 28/6/2021. Địa điểm tại Hội trường lớn huyện Bắc Quang.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Bắc Quang sẽ được nghe các báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện gồm: Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND huyện; xem xét, quyết định việc thành lập các Ban (gồm Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế) và số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện; bầu Trưởng Ban, Phó trưởng các Ban HĐND huyện khóa XXI; bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện khóa XXI. Cũng tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ tiến hành bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-20206, Kỳ họp sẽ được nghe Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Quang báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XXI.

Qua xem xét, quyết định tại Kỳ họp, Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Bắc Quang dự kiến sẽ thông qua 09 nghị quyết, gồm: 07 nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do HĐND bầu; 01 nghị quyết về việc thành lập các Ban và số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện và 01 nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX.
Tùng Lâm